Veda a výskum‎ > ‎

Moje publikácie

Full-texts of journal articles can be viewed online or downloaded in PDF. 

Other articles (conference papers, etc.) and books are avialable on request.Vedecké monografie


Špajdel, M. (2009). Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 132 s., ISBN (kniha): 978-80-8082-293-4, ISBN(eBook): 978-80-8082-280-4.


http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=96

---

Špajdel, M. (2016). Medzipohlavné rozdiely v kognícii a funkčnej asymetrii mozgových hemisfér. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 132 s., ISBN: 978-80-8082-956-8.---

Špajdel, M. (2020). Dichotická stimulácia v psychologickej diagnostike. Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 92 s., ISBN 978-80-568-0268-7.
Umelecká monografia


Sedlák, V., Špajdel, M. (2015). Svitajúce sny. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 80 s., ISBN 978-80-8082-875-2.Vysokoškolské učebnice


Halama P., Špajdel M., Žitný P. (2013). Štatistika pre psychológov s využitím softvéru SPSS (I. Deskriptívna štatistika). Rapos, Trnava, 125 s. ISBN 978-80-89658-05-3.

---

Špajdel M. (2020). Praktický sprievodca analýzou rozptylu v psychologickom výskume. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 97 s. ISBN: 978-80-568-0280-9.Kapitoly v monografiách


Aiello, G., Finsterle, G. Jariabková, K., Kašpárek, T., Keřkovský, M., Ruisel, I., Špajdel, M. (2008). Neuropsychological aspects of selected brain disorders. In F. Jagla, I. Riečanský: Topics in Higher Brain Functions, Comenius University, Bratislava, 2008, p. 38-58.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2009). Anticipated and experienced regret from the perspective of rational decision making. In K.A. Klosinski, A. Biela (Eds.): Clowiek i jego decyzje. Wydawnictvo KUL: Lublin, 2009. pp.125-130.

Abstract: An experimental design was used to investigate the theoretical paradigm about the rational decision making - an act when the subject incorporates predicted emotions after the choice into the decision making process. Differences between the rational and non-rational decision makers in the intensity of experienced regret and also in the ability of correct prediction of the intensity of experienced regret were examined. Moreover, we explored characteristics of regret reduction with main focus on reduction strategies and on the influence of time period passed since the decision. Correlation between the rationality in decision making and anticipation of regret in decision process were found. On the other hand, there were no differences between rational and non-rational decision makers in the intensity of experienced regret; however non-rational decision makers predicted the intensity of experienced regret more precisely.

---

Charvát, M., Dolejš, M., Špajdel, M. (2012). O doktorátu. In A. Neusar, M. Charvát a kol.: PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, s. 19-33, ISBN 978-80-244-3158-1.

---

Groma M., Jariabková K., Glasová M., Špajdel M. (2019). Aktivita a participácia detí so zdravotným postihnutím. In Marian Groma a kol. Aktivita a participácia detí so zdravotným postihnutím v kontexte integrovaného/inkluzívneho vzdelávania. Univerzita Komenského, Bratislava, s. 141-187, ISBN 978-80-223-4862-1.


Publikácie vo vedeckých časopisoch


Špajdel, M., Jariabková, K., Puskeilerová, I. (2006). Dichotic listening to verbal and noverbal stimuli in left brain and right brain damaged patients. Homeostasis in health and disease, 4, p. 145-151. PDF

ABSTRACT: The employment of four types of stimulus material (CV syllables, meaningful words, two-tone sequences, environmental sounds) clearly indicate that lateral asymmetry in auditory perception can be also influenced by the nature of the dichotic stimuli used. The results indicate impaired overall dichotic listening performance in brain lesioned patients in the verbal as well as in the nonverbal dichotic tasks used in the present studyIt was found that brain damage in either hemisphere tended to impair to some degree the normal level of performance in dichotic listening, for all type of stimuli, in both ears. As regards the asymmetry of correct reports from right ear and left ear, a REA was found on verbal tasks in the right hemisphere damaged group and, surprisingly, also in the left hemisphere damaged group. Nevertheless, in the nonverbal tasks used in our study, in right hemisphere damaged patients a REA was observed, as expected. It should be noted that dichotic listening does not tap exclusively the temporal lobe function but other cortical and subcortical areas are also involved. Nevertheless, dichotic listening seems to be useful in demonstrating cerebral dysfunction in neurologically impaired patients.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Riečanský, I. (2007). The influence of musical experience on lateralization of auditory processing. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 12 (6), 487-499. PDF

ABSTRACT: The influence of musical experience on free-recall dichotic listening to environmental sounds, two-tone sequences, and consonant-vowel (CV) syllables was investigated. Sixty healthy right-handed participants were divided into two groups according to their active musical competence ('musicians' and 'non-musicians'). A left ear advantage (LEA) for nonverbal stimuli (environmental sounds and two-tone sequences) whereas a right ear advantage (REA) for CV syllables was found in both groups. Dichotic listening to environmental sounds was uninfluenced by musical experience. The total accuracy of recall for two-tone sequences was higher in musicians than in non-musicians but the lateralization was similar in both groups. For CV syllables a lower REA was found in male but not female musicians in comparison to non-musicians. The results indicate a specific sex-dependent effect of musical experience on lateralization of phonological auditory processing.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2008). Metodika dichotickej stimulácie: neverbálne a verbálne úlohy. Československá psychologie, roč. 52, č.2, s. 167-171. PDF

ABSTRAKT: V príspevku sa opisuje metodika dichotickej stimulácie obsahujúca neverbálne i verbálne podnety. Výskumné overovanie metodiky bolo realizované s výberom 60 pravoručných dospelých osôb z bežnej populácie (25 mužov, 35 žien) vo veku 18 až 26 rokov. Zistilo sa, že pri neverbálnych úlohách (environmentálne zvuky a sekvencie tónov) sa prejavila preferencia ľavého ucha a pri verbálnych úlohách (nevýznamové slabiky a zmysluplné slová) sa prejavila preferencia pravého ucha. Medzipohlavné rozdiely sa nepreukázali. Overovanie metodiky ukázalo dobrú test-retestovú reliabilitu pre všetky použité úlohy. Na hodnotenie výkonov môžu slúžiť aj percentilové normy vytvorené na základe výsledkov 73 pravoručných osôb vo veku 18 až 30 rokov.

(EN) A dichotic listening method using nonverbal as well as verbal stimuli is decribed. Free recall paradigm of the method was administered to 60 right-handed normal subjects (25 males, 35 females) aged 18 – 26 years. The results of 2 x 2 mixed design analysis of variance revealed a significant left ear advantage for nonverbal tasks (environmental sounds and two tones sequences) and a significant right ear advantage for verbal tasks (CV syllables and monosyllabic CVC words). No significant effect according to sex was found. Test- retest reliability was high for all four tasks administered. Percentile norms are based on the performance of 73 right-handed subjects aged 18 – 30 years.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Krajmer, P. (2009). Verbal auditory processing in boys with specific reading disability. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 51 (3-4), p. 156-158. PDF

Abstract: The present study focused on lateral asymmetry in auditory perception in boys with specific reading disability. Two verbal dichotic listening tasks (nonsense consonant-vowel syllables and monosyllabic consonant-vowel-consonant nouns) were administered to groups of 25 boys with reading disability and 25 control right-handed boys, aged 10-15 years. For nonsense syllables a right ear advantage was found in both groups. For monosyllabic nouns, no ear advantage was found in either group, but the total accuracy of recall was lower in the group with reading disability. There was a strong positive relationship between lateralization for syllables and words in the control group. No such relationship was found in the group with reading disability.  The results suggest a specific effect of developmental dyslexia on lateralization of phonemic and semantic auditory processing.

---

Krajmer, P., Jánošíková, D., Špajdel, M., Ostatníková, D. (2009). Empatizácia a systemizácia detí s Aspergerovým syndrómom. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 44 (4), s. 329-338.

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vybranými kognitívnymi kvalitami u detí s Aspergerovým syndrómom. Cieľom výskumu bol popis kvalít kognitívneho štýlu ľudí s Aspergerovým syndrómom, s akcentom na oblasť myslenia a jeho vplyvu na osobnostné fungovanie, najmä z pohľadu miery systemizácie a empatizácie, ktoré priamo nadväzujú na fyziologické a genetické výskumné sledovania. Do výskumného sledovania bolo zaradených 50 probandov s Aspergerovým syndrómom z celého Slovenska, vo vekovom intervale od 6 do 18 rokov. Podmienkou zaradenia do výskumu bola diagnóza Aspergerov syndróm na základe MKCH-10, vývinová úroveň, ktorá napĺňala požiadavky kognitívneho testovania. Boli použité nasledovné metódy – Test SQ, EQ (adaptovaná forma na detskú populáciu). Kontrolnú skupinu tvorilo 87 probandov vo veku od 6 do 18 rokov. Boli to študenti zo základných škôl a gymnázií. Boli zistené vyššie hodnoty systemizačného kvocientu u detí s Aspergerovým syndrómom v porovnaní s kontrolnou skupinou.

---

Krajmer, P., Jánošíková, D., Špajdel, M., Ostatníková, D. (2010). Empathizing, Systemizing, Intuitive Physics and Folk Psychology in Boys with Asperger Syndrome. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 52 (1), p. 57-61. PDF

Abstract: The present study focused on empathizing, systemizing, intuitive physics and folk psychology in children with Asperger syndrome. 50 boys from Slovakia in the range from 6 to 18 years participated in the research follow-up. The inclusion criteria were the diagnosis of Asperger syndrome according to ICD-10 and normal intellect (WISC-III). The tests measuring EQ, SQ, intuitive physics and folk psychology were used. Control group consisted of 60 boys from primary schools and grammar schools aged from 6 to 18 years of age. The results pointed to poor performance in empathizing and high performance in systemizing in children with Asperger syndrome in comparison with the control group. The scores on intuitive physics test and folk psychology test confirmed our findings.

---

Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranská, A., Ostatníková, D. (2010). 2D:4D finger ration in Slovak Autism Spectrum Disorder population. Bratislavské lekárske listy, 112(7), p. 377-379. PDF

Abstract: Previous studies háve revealed that autism may arise as the result of exposure to high concentra-tions of prenatal testosterone. Ratio of second and fourth digits (2D:4D) is usually used as a proxy for prenatal testosterone. In this study, 2D:4D in 56 boys with ASD and in 32 control boys was measured. We found that the 2D:4D in ASD boys were lower than the ratio in control boys. These findings are discussed with reference to the "extréme malé - brain" theory of autism. Results achieved in this interdisciplinary research are valuable in further biological and psychological approaches in neurocognitive research and diagnostics of children from ASD

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2011). The role of regret in rational decision making. Studia Psychologica, 53(2), p. 169-174. PDF

Abstract: Rational decision making can be defined as a tendency to make normative decision, when the subject should incorporate predicted emotions after the choice into the decision making process. The study investigates the role of anticipated and experienced regret in rational decision making as well as the role of passing time in regret reduction. It was found that rational decision makers anticipate regret during the decision making process, but they are not good at the correct prediction of regret intensity, in comparison with non-rational decision makers. According to the obtained results it can be stated that regret emerges from the single act of decision making and not from the type of inference which precedes the choice. Passing time however decreases the intensity of regret.

---

Krajmer, P., Špajdel, M., Celec, P., Ostatníková, D. (2011). Relationship between salivary testosterone levels and emphatizing/systemizing in Slovak boys with Asperger syndrome. Studia Psychologica, 53(3), pp. 293-305. PDF

Abstract: The present study focused on the relationship between salivary testosterone levels and cognitive styles of empathizing and systemizing in children with Asperger syndrome (AS). Fifty AS boys from Slovakia in the range from 6 to 18 years participated in the research. The control group consisted of 79 age/sex-matched boys from primary and grammar schools. Participants were divided into a prepubertal and pubertal group. The measures of empathizing/systemizing as well as additional measures (intuitive physics and folk psychology) were used. The group of AS boys scored lower in empathizing measures compared to the control boys. The prepubertal AS group was more systemized than their control peers. Salivary testosterone levels were lower in AS group. The study found positive correlation between salivary testosterone and folk psychology, and revealed a negative correlation between salivary testosterone and intuitive physics in pubertal boys. These findings are discussed with reference to the “extreme male-brain” theory of autism.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2012). Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia. Ostium, 8 (2), dostupné online: www.ostium.sk. PDF

Abstract: Jurásová, K., Špajdel, M.: The Relationship between Emotion and Cognition from the Perspective of Cognitive-Appraisal Theory. The aim of the study is to outline the cognitive-appraisal theory through ideas and research results of renowned authors such as Lazarus, Roseman, Smith and others. Appraisal dimensions and determinants of appraisal that influence the occurrence of different emotions are discussed and compared. Theoretical views are illustrated with recent research findings.

---

Halama, P., Špajdel, M. (2012). Students’ conferences as a tool for enhancing engagement in research and quality of research skills. EuroPLAT - European Psychology learning and Teaching Newsletter. No. 7 (February), p. 8.

---

Roháriková V., Špajdel M., Cviková V., Jagla F. (2013). Tracing the relationship between wisdom and health. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (3), p.95-102. PDF

BACKGROUND: Wisdom is a highly appreciated positive personality trait. Therefore, psychology and psychiatry begin to acknowledge favorable influence of wisdom on mental health. As wisdom constitutes a high-level complex phenomenon, several multidimensional models have been suggested to explain its structure. OBJECTIVES:The relation of wisdom – and especially its dimensions (according to the concepts of: Ardelt, Webster and Levenson) – to psychological resilience (according to the concept hardiness of Kobasa) and psychopathological symptoms was studied.METHODS:46 adult volunteers: 20 healthy controls and 26 psychiatric patients with psychosomatic symptoms served as subjects. We quantified wisdom using different assessment  tools: Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS), Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) and Adult Self-Transcendence Inventory (ASTI) and compared the scores in these scales between groups of subjects. Furthermore, we investigated the relationship of wisdom scores to scores of psychological resilience (hardiness) using Personal Views Survey (PVS) and to scores of psychopathological symptoms using the Symptom Checklist-90 (SCL-90). RESULTS: We identified five wisdom dimensions in which psychiatric patients with psychosomatic symptoms scored significantly lower compared to healthy subjects. The same wisdom dimensions were significantly negatively associated with severity of psychopathological symptoms and except one dimension they were significantly positively related to psychological resilience. In addition, two of these dimensions have proved their negative predictive value towards psychopathological symptoms and positive predictive  value towards psychological resilience. CONCLUSION: Our results suggest that specific wisdom dimensions, which are positively related to psychological resilience and negatively to psychopathological symptoms may have preventive, therapeutic and/or rehabilitative potential.

---

Jurásová K., Špajdel M. (2013). Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (3), p.135-140. PDF

OBJECTIVES: Presentation of a film story is useful tool for inducting positive and negative emotional states. The aim of the present study was to select appropriate film clips that would be effective in the induction of certain emotion. METHODS:The assessment of film excerpts was conducted on the sample of 173 Slovak university students. A set of 11 film excerpts was presented to participants. We analyzed the distribution of elicited emotions, the discreteness of target emotion as well as gender differences in emotional reactivity. Film excerpts were compared also according to the rate of valence and arousal of induced emotional state. RESULTS:Each of the 11 film clips elicited the target emotion (amusement, sadness, neutral emotional state). Women reported higher level of sadness than men after film clips with that specific target emotion. Moreover, mute film clips were as effective as excerpts with dialogues. COCNLUSION: Our results indicate that presentation of film clips (whether mute or with dialogues) is effective method for emotions inducing.

---

Biela A., Špajdel, M., Sliwak J., Bartczuk R.F., Szymolon J, Wiechetek M.P., Zarzycka B. (2013). Odpornosc psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP). Czasopismo Psychologiczne, 19(2), p. 375-389.

---

Gregor A., Špajdel M. (2013). Romantická láska z pohľadu sociálnej neurovedy. Ostium 9 (4), dostupné online www.ostium.sk. PDF

Abstract: In our work we describe romantic love in terms of cerebral activity and define its specific anatomic correlates. We also offer a sum of current knowledge coming out from the previous research in social neuroscience and provide a picture of how is brain activity connected with psychological processes. Analysis of gathered data shows Chat romantic love activates not only subcortical regions, which mediates a variety of emotions involved in motivation and reward-seeking, but also activates higher cerebral areas involved in social cognition, attention, memory, mental association, and self-representation. Romantic love has its strongest base in ventral tegmental area and caudate nucleus, which are the primar regions of infatuation respectively. Other regions such as cingular cortex, posterior hippocamus, and hypothalamus deal with attachment bond, sexual desire, and inclusion of other in the Self.

---

Jurásová K., Biela A., Spajdel M. (2014). IMPACT OF EMOTIONAL VALENCE AND DIFFERENT SOURCE PROBLEM CONDITIONS ON THE RESOLUTION OF ANALOGICAL TARGET PROBLEMS. Studia Psychologica, 56(2), pp.99-104. PDF

Abstract: An experimental study was conducted to clarify the impact of the source problem (present/absent) and of the emotional valence (positive/negative) on the way analogical target problems are solved. Analogical problems were represented by two types of PC games. Film clips were used to elicit emotions, whereas emotional changes were monitored by SAM scale. It was found that the presence of source problem increased the speed of solving a target problem and led to analogical problem solving even though a non-analogical solution could also be conducted. Negative valence (feeling sad) facilitates analogical problem solving, whereas positive valence (feeling amused) alleviates non-analogical problem solving. Different emotional valence has no impact either on the length of the time needed for problem solving, or on the success.

---

TEPLAN, M. – KRAKOVSKÁ, A. – ŠPAJDEL, M.: EEG features of psycho-physiological relaxation. Measurement science review, 14, 237-242, 2014. PDF

Abstract: Short-lasting psycho-physiological relaxation was investigated through an analysis of its bipolar electroencephalographic (EEG) characteristics. In 8 subjects, 6-channel EEG data of 3-minute duration were recorded during 88 relaxation sessions. Time course of spectral EEG features was examined. Alpha powers were decreas ing during resting conditions of 3-minute sessions in lying position with eyes closed. This was followed by a decrease of total power in centro-parietal cortex regions and an increase of beta power in fronto-central areas. Represented by EEG coherences the interhemispheric communication between the parieto-occipital regions was enhanced within a frequency range of 2-10 Hz. In order to discern between higher and lower levels of relaxation distinguished according to self-rated satisfaction, EEG features were assessed and discriminating parameters were identified. Successful relax-ation was determined mainly by the presence of decreased delta-1 power across the cortex. Potential applications for these findings include the clinical, pharmacological, and stress management fields.            

---

Budáč, S., Riečanský, I., Špajdel, M. (2014). Emotional arousal and temporal resolution of the visual system. Activitas Nervosa Superior Rediviva Volume 56 No. 3–4, pp. 79-86. PDF

Abstract: Emotions influence perceptual processing. An exposure to an emotional stimulus may increase visibility of a neutral target (e.g., Ciesielski et al 2010). We tested whether emotional arousal affects temporal resolution in visual domain. Specifically, we expected an increase in temporal resolution since emotional information is transmitted by the magnocellular system, tuned to high temporal frequency. To this aim, critical flicker fusion threshold (CFF) as the measure of capability for temporal resolution was assessed after presentation of short videos with negative (threat, fear inducing) and neutral affective charge, in healthy human subjects. Change in emotional state was verified by measuring skin conductance level. To the contrary to our expectation, critical flicker fusion threshold was not affected positively by induced state of emotional arousal and even seems to be decreased in subjects who manifested high variability in reaction times task performance at basal testing, associated with neuroticism.

---

Izsóf Jurásová, K., Špajdel, M.: Estetické hodnotenie fotografií na internete. In: Ostium, roč. 11, 2015, č. 4. PDF

Abstract: A photograph connects its author with a viewer through visual communication. A captured image as a specific form of art evokes aesthetic evaluation on the viewer’s side and subsequently alters the communication meaning of the photograph. The aim of this study is to describe such characteristics of photographs that can influence aesthetic evaluation and thus facilitate visual communication. Close attention is payed to photographs posted via specific web applications.

---

Biela A., Špajdel, M., Śliwak J., Bartczuk R.P., Wiechetek M., Zarzycka B. (2015). THE SCALE OF PSYCHO-IMMUNOLOGICAL STRUCTURE: ASSESSING FACTORIAL INVARIANCE IN POLAND AND SLOVAKIA. Studia Psychologica, Vol. 57, No. 3, pp. 163-176. PDF

Abstract: The paper starts with an attempt to develop a hypothetical cognitive structure of mental resiliency, called psycho-immunological system, which plays both a reactive (coping with difficult health situations) and proactive (health protection) role in relation to the human somato-immunological system. In order to answer the question: is the psycho-immunological system invariant in two neighboring cultures, Slovakia and Poland, the authors propose the psychometric operationalization of theoretical constructs of the psycho-immunological system in the form of The Scale of Psycho-immunological Structure (SPS) in both countries. Confirmatory factor analysis revealed that four factors of the scale are equivalent in both samples on the structural level.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2016). Metodika dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. TESTFÓRUM, č. 7, s. 14–19. PDF

Abstrakt: Dichotická stimulácia sa popri výskume funkčnej asymetrie hemisfér využíva predovšetkým v neuropsychologickej diagnostike. Pri dichotickej stimulácii vyšetrovaná osoba počúva naraz dva odlišné podnety, pričom jeden sa podáva do pravého ucha a druhý do ľavého ucha. Profil laterálnych rozdielov a celkových výkonov v reprodukcii počutých podnetov môže reflektovať mozgové dysfunkcie rozličnej etiológie. V rámci neuropsychologickej diagnostiky možno metodiku využiť pri sledovaní sluchovej diskriminácie a percepcie rečových podnetov, environmentálnych zvukov a sekvencií tónov a ich lateralizácie, pri diagnostike pozornostných a pamäťových procesov a taktiež pri sledovaní úspešnosti neuropsychologickej rehabilitácie. Príspevok opisuje nami vytvorenú metodiku dichotickej stimulácie s neverbálnymi a verbálnymi podnetmi (Špajdel, Jariabková, 2008), ktorá obsahuje štyri druhy podnetov: sekvencie tónov, environmentálne zvuky, slabiky, slová. Overovanie metodiky u bežnej populácie ukázalo dobrú test-retestovú reliabilitu. Výkony v dichotickej stimulácii signifikantne korelovali s mozgovou aktivitou meranou prostredníctvom evokovaných potenciálov. Na hodnotenie výkonov môžu slúžiť percentilové normy vytvorené na základe výsledkov 73 pravoručných osôb z bežnej populácie.

(EN) The dichotic listening paradigm, in which two different auditory stimuli are presented at the same time − one to each ear, has been widely used to study the nature of hemispheric specialization. Nevertheless, dichotic listening seems to be useful in demonstrating cerebral dysfunction in neurologically impaired patients. Dichotic listening does not tap exclusively the temporal lobe function but other cortical and subcortical areas are also involved what is reflected on specific dichotic listening performance. Our dichotic listening method (Špajdel, Jariabková, 2008) using nonverbal stimuli (environmental sounds, two-tone sequences) as well as verbal stimuli (CV syllables, CVC nouns) is decribed. Test-retest reliability was high for all four tasks administered. We found, that dichotic listening performance is in strong relationship with brain electric acitivy measured by evoked potentials. Percentile norms based on the performance of 73 right-handed subjects aged 18 – 30 years are ready to use.

---

Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infectious Diseases, 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5 /Impact Factor=2,7/. PDF

Abstract: Inosine pranobex (Isoprinosine®) is an immunomodulatory drug approved in several countries for the treatment of viral infections. This study compared the efficacy and safety of inosine pranobex versus placebo in subjects with clinically diagnosed influenza-like illness, including subjects with laboratory‑confirmed acute respiratory viral infections. Subgroup analyses evaluated the efficacy of inosine pranobex compared to placebo in otherwise healthy (without related ongoing disease) subjects that were less than 50 years of age and healthy subjects that were at least 50 years of age. The effect of body mass index (BMI) was evaluated in subjects less than 50 years of age. A total of 463 subjects were randomly assigned to receive inosine pranobex (n = 231) or placebo (n = 232) in this Phase 4, randomised, double-blind, multicentre study. The primary efficacy endpoint was time to resolution of all influenza-like symptoms present at baseline to none. Safety was evaluated through analysis of adverse events, vital signs, and physical examinations.  The difference in time to resolution of all influenza-like symptoms between treatment groups was not statistically significant but showed a faster improvement in subjects in the inosine pranobex group versus those in the placebo group - Hazard Ratio = 1.175; (95% CI: 0.806 - 1.714). P-value= 0.324. In the subgroup analysis for subjects less than 50 years of age, statistically significant differences in time to resolution of influenza-like symptoms that favoured the inosine pranobex group over the placebo group were observed in those without related ongoing disease and those who were non-obese (BMI <30 kg/m2). The differences between the inosine pranobex and placebo groups in subjects at least 50 years of age without related ongoing disease and in subjects less than 50 years of age who were obese (BMI ≥30 kg/m2) were not statistically significant. Inosine pranobex was generally well tolerated, and no deaths were reported. The study results indicate the safety of inosine pranobex for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections and confirm the efficacy of inosine pranobex versus placebo in healthy non-obese subjects less than 50 years of age with clinically diagnosed influenza-like illnesses.

---

Špajdel, M. (2017). Brain asymmetry for verbal stimuli in relation to dichotic listening performance, verbal and nonverbal intellectual abilities. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 59 (1), p. 33-37. PDF

Abstract:
OBJECTIVES: A degree of lateralization of verbal functions could explain at least some performance variation in verbal tasks. The aim of the present paper was to investigate the relationship between perceptual asymmetry for verbal auditory stimuli and dichotic listening performance, verbal and nonverbal intellectual abilities. Since both verbal and nonverbal abilities tests were delivered through the visual modality, they allowed us to consider whether the relationship between functional asymmetry and task performance is dependent on a sensory modality.
 
METHODS: Seventy-six right-handers with normal hearing were presented with a verbal dichotic listening task (six stop-consonant-vowel syllables ‚ba‘, ‚da‘, ‚ga‘, ‚ka‘, ‚pa‘, and ‚ta‘). A free recall dichotic listening paradigm was employed without time limit for the answer. Subsequently, nonverbal and verbal ability tests were completed.
 
RESULTS: A u-shaped relationship between the asymmetry for verbal stimuli and overall dichotic listening performance was found: individuals with greater hemispheric asymmetry reported more stimuli correctly. Moreover, a similar u-shaped relationship between the asymmetry for verbal stimuli and nonverbal abilities emerged: stronger asymmetry was connected with better performance.
 
CONCLUSION: Our results might indicate that the asymmetry for verbal stimuli is connected not only with performance in the auditory verbal task but also with the general nonverbal intellectual abilities such as the ability to reason and solve novel problems independent of any previous knowledge .

---

Žitný P., Špajdel M. (2019). Všeobecný faktor inteligencie: Medzipohlavné rozdiely a vzťah k školskému prospechu u žiakov stredných škôl. Československá psychologie,63(4), p. 466-475.

Abstract: General factor of intelligence: sex differences and relationship to school achievement in secondary school pupils. The objective of this research is to examine whether there is a sex difference in general cognitive ability (g) and also investigate mutual relationships between the school achievement and general intelligence. The research was conducted on the Slovak sample of 567 secondary school pupils, 279 of them were male and 288 female. The average age of the sample was 17.1 years (SD = 1.21) and their age range from 15 to 21 years. To measure general cognitive ability The Vienna Matrices Test (Vonkomer, 1992), which is similar to Raven's Standard Progressive Matrices, was used. School achievement criteria were grades in Slovak language, math and foreign language (English, German). The data was analyzed using the non-parametric MannWhitney U-test and correlation analysis. It can be concluded that an emerging trend in the literature of negligible sex differences on mean scores of general cognitive ability was replicated (U = 35525.5, p < 0.017, r = -0.10). The results also showed moderately strong relation between general cognitive ability and school achievement – higher general cognitive ability relate to better school achievement in Slovak language (r = -0.38**), math (r = -0.45**), and foreign language (r = -0.35**).

---

Beran, J.; Špajdel, M.; Katzerová, V.; Holoušová, A.; Malyš, J.; Finger Rousková, J.; Slíva, J. (2020). Inosine Pranobex Significantly Decreased the Case-Fatality Rate among PCR Positive Elderly with SARS-CoV-2 at Three Nursing Homes in the Czech Republic. Pathogens (IF=3,02; Q2), 9(12), 1055. doi:10.3390/pathogens9121055

Abstract: During the COVID-19 pandemic, the elderly population has been disproportionately affected, especially those in nursing homes (NH). Inosine pranobex (IP) has been previously demonstrated to be effective in treating acute viral respiratory infections. In three NH experiencing the SARS-CoV-2 virus epidemic, we started treatment with IP as soon as clients tested PCR+. In Litovel, CZ, the difference in case-fatality rate (CFR) for the PCR+ group using vs. not using IP was statistically significant, and the odds ratio (OR) was 7.2. When comparing all those taking IP in the three NH vs.
the non-drug PCR+ group in Litovel, the odds ratio was lower for all three NH, but still significant at 2.9. The CFR in all three tested NHs, age range 75–84, compared to the CFR in all NHs in the Czech Republic, was significantly reduced (7.5% vs. 18%) (OR: 2.8); there was also a significant difference across all age groups (OR: 1.7). In our study with 301 residents, the CFR was significantly reduced (OR: 2.8) to 11.9% (17/142) in comparison to a study in Ireland with 27.6% (211/764). We think the effect of IP was significant in this reduction; nevertheless, these are preliminary results that need larger-scale trials on COVID-19 patients.

---
Kyselicová K., Belica I., Vidošovičová M., Janšáková K., Neščáková E., Špajdel M., Navarová S. and Ostatníková D. (2021). Autism spectrum disorder and new perspectives on the reliability of second to fourth digit ratio. Developmental Psychobiology, 110. /IF=2,02/. DOI: 10.1002/dev.22122

Abstract: The second to fourth digit ratio (2D:4D) is according to previous studies a likely biomarker for prenatal testosterone exposure and its effect on the human brain. It was found to be linked to autism spectrum disorders. Recently, 2D:4D raised a lot of questions in regards to its stability and autism-related behaviors. Here we present a cross-sectional study of 2D:4D in boys (N = 91, mean age 7.63) and adults (N =36 mean age 22.8) with ASD as well as neurotypical students, 506 participants in total. Digit ratio was assessed by taking measurements from digital scans, compared between groups and correlated with the autism quotient. Significant differences were found in the digit ratio of children and adults. Both girls and boys had 2D:4D ratio lower than women and men, both on the right (p = 0.000 in females, p = 0.000 in males) and left hand (p = 0.018 in females, p = 0.011 in males). No significant differences were found in digit ratios between neurotypical subjects and those with ASD nor was there a relationship with the reported autistic traits, which leads us to question the reliability of 2D:4D and its relation to ASD.
Publikácie v recenzovaných vedeckých zborníkoch


Špajdel, M. (2004). Lateralita mozgových funkcií - prínos metodiky dichotickej stimulácie pre neuropsychologický výskum i prax. In: Mráz, M. (Ed.), Memoria Tyrnaviae 2. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, s. 93-100.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2005). Percepčná lateralita v kontexte neuropsychologického výskumu. In: I. Sarmany-Schuller a M. Bratská (Eds.): Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: Stimul, s.238-242, ISBN 80-223-2145-1.

---

Bustinová, L., Chmelárová, Z., Florek, H., Špajdel, M., Thurzo, V. (2005). Adepti technických, humanitných a duchovných povolaní v obraze EOD. In: I. Sarmany-Schuller a M. Bratská (Eds.): Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: Stimul, s.264-268, ISBN 80-223-2145-1.

ABSTRAKT: Príspevok porovnáva osobnosti adeptov technických, humanitných a duchovných povolaní. Kritériom porovnania sú údaje z EOD. Cielenejšieho testovania sa zúčastnilo 1196 vysokoškolákov. Bolo zistené, že študenti sa líšia v osobnostných charakteristikách skôr v závislosti od pohlavia ako od povolania.

---

Špajdel, M. (2006). Vplyv mozgových lézií na výkon v dichotickej stimulácii.  In: Mráz, M. (Ed.), Memoria Tyrnaviae 3. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, s. 39-45.

ABSTRAKT: Príspevok prezentuje stručný prehľad niektorých doterajších poznatkov o vplyve mozgových lézií na výkon v dichotickej stimulácii. Prezentované zistenia sa týkajú verbálnych podnetov. Opisujú sa výkony v dichotickej stimulácii v závislosti od konkrétnej lokalizácie miesta poškodenia mozgu (lézie temporálneho laloka, frontálneho laloka, lézie interhemisférických dráh, bazálnych ganglií a lézie talamických jadier).

---

Špajdel, M. (2006). Vedomie a mozog. In: Mráz, M. (Ed.), Memoria Tyrnaviae 3. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, s. 141-147.

ABSTRAKT: Vedomie je schopnosť vedieť a cítiť, čo vieme, cítime, a čo v prostredí stimuluje zmyslové orgány. Príspevok prináša stručné zhrnutie súčasných poznatkov o vzťahu vedomia a mozgu. Autor podáva prehľad o stupňoch vedomia, o možnostiach vedeckého skúmania vedomia, a popisuje niektoré neurofyziologické koreláty vedomia. Hlavným cieľom je načrtnutie toho, akú úlohu hrá mozog pri fenoméne vedomia. Fenomén vedomia však zatiaľ nemožno dokonale vysvetliť iba na základe komplexnosti mechanizmov neurónových sietí, súčasná veda preto ešte stále nedokáže uspokojivo odpovedať na otázku, akými mechanizmami vyvstáva z fyzikálnej aktivity mozgu subjektívny fenomén vedomia.

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2007). Elektroencefalografické koreláty preferencie ucha pri dichotickej stimulácii. In E. Klčovanská, E. Naništová (Eds.): Psychológia pre život. Typi Universitas Tyrnaviensis, Trnava, s. 351-356.

Abstrakt: Štúdia sa zameriava na elektroencefalografické koreláty preferencie ucha pri dichotickej stimulácii. Analyzujú sa tzv. event-related potenciály (ERP) počas dichotickej stimulácie sekvenciami tónov a slabík v súbore 17 neurologicky zdravých osôb. Medzi stimuláciou tónmi a slabikami boli zistené rozdiely v amplitúde a latencii viacerých ERP komponentov. Korelácia lateralizácie ERP komponentov s behaviorálnym indexom laterality závisela od typu úlohy, poradia stimulu v sekvencii, ako aj od topografie ERP komponentu. Výsledky ukazujú na početné súvislosti medzi preferenciou ucha a elektrofyziologickými ukazovateľmi mozgovej aktivity počas dichotickej stimulácie. Metodika dichotickej stimulácie teda predstavuje pomerne validný nástroj na stanovenie sluchovopercepčnej laterality.

---

Špajdel, M., Krajmer, P., Jariabková, K. (2007). Sluchovopercepčná lateralita pri vývinovej dyslexii. In E. Klčovanská, E. Naništová (Eds.): Psychológia pre život. Typi Universitas Tyrnaviensis, Trnava, s. 346-350.

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na sluchovopercepčnú lateralitu pri vývinovej dyslexii. Viaceré výskumy potvrdili rozdiely v anatomickej organizácii mozgu pri vývinovej dyslexii  v porovnaní s intaktnou populáciou. Rozdiely v asymetrii sluchových oblastí a vo veľkosti corpus callosum sa môžu prejaviť pri precepcii a identifikácii zvukových podnetov. Doterajšie výskumy sa zameriavali predovšetkým na rozdiely pri spracovaní verbálneho materiálu. V našej štúdii bola použitá metodika dichotickej stimulácie zložená z verbálnych i neverbálnych subtestov (slabiky,  slová, environmentálne zvuky a sekvencie tónov), čo nám umožnilo nielen porovnať rozdiely pri spracovaní neverbálnych podnetov ale tiež testovať vzájomný vzťah medzi lateralizáciou pre jednotlivé druhy podnetov. Výskumnú vzorku tvorila skupina dyslektických pravoručných chlapcov a skupina intaktných pravoručných chlapcov. V skupine dyslektikov bol zistený signifikantne nižší výkon v subtestoch „sekvencie tónov“ a „slová“, a naopak signifikantne vyšší výkon v subteste „environmentálne zvuky“. Rozdielna lateralizácia medzi skupinami sa ukázala iba pri subteste „sekvencie tónov“. Na rozdiel od kontrolnej skupiny nebol v skupine dyslektikov zistený vzťah medzi lateralizáciou pre slabiky a slová, rovnako ani záporná korelácia medzi lateralizáciou pre sekvencie tónov a slová. Získané výsledky potvrdzujú predpoklady odlišnosti sluchových percepčných procesov pri vývinovej dyslexii.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Puskeilerová I. (2007). Možnosti využitia metodiky dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. In I. Sarmány-Schuller (Ed.): Metanoia – Harmónia človeka. Stimul, Bratislava, p. 459-461.

---

Budáč, S. Špajdel, M. (2009). Vplyv emocionálneho nabudenia na schopnosť časového rozlišovania zrakových podnetov. In J. Zelenka, K. Mls (Eds.): Kognice 2009. Gaudeamus, Hradec Králové, s. 51-58.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2009). Očakávaná a prežívaná ľútosť pri racionálnom rozhodovaní. . In J. Zelenka, K. Mls (Eds.): Kognice 2009. Gaudeamus, Hradec Králové, s. 229-234.

---

Zeleňáková, S., Špajdel, M. (2009). Vzťah testov typu „ceruzka-papier“ s vybranými úlohami programu NEUROP-2. In Heller, D.; Charvát, M.; Sobotková, I. (Eds.), Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009, 10 strán.

Abstrakt: Štúdia overuje existenciu vzťahu medzi výkonom v testoch typu "ceruzka-papier" a počítačovými testami programu NEUROP-2. Sleduje sa, ktoré faktory tento vzťah ovplyvňujú, pričom pozornosť sa zameriava hlavne na objektívnu počítačovú skúsenosť a počítačovú anxietu. Výskumný výber tvorilo 60 študentov, ktorí boli testovaní troma tradičnými testami (Číselný štvorec, Plán mesta z testu LGT-3, Bourdonova skúška) a  troma úlohami programu NEUROP-2 (SAT66, Labyrint, Orion). Výsledky ukázali, že medzi výkonom vo vybraných úlohách typu "ceruzka-papier" a počítačovými testami existujú malé až stredne silné vzťahy. Výsledky čiastočne ovplyvňuje objektívna počítačová skúsenosť.

---

Mikuška, J., Špajdel, M. (2009). Psychologické aspekty excesívneho hrania MMORPG hier. In E. Klčovanská, M. Mráz (Eds.): Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet - ohrozenia a výzvy. Trnava: Katedra psychológie FF TU, s. 158-166.

Abstrakt: Psychologické aspekty MMORPG hier predstavujú zaujímavú a aktuálnu tému, ktorá umožňuje aplikovať mnohé doterajšie psychologické poznatky o závislostiach. Príspevok podáva prehľad doterajších poznatkov týkajúcich sa excesívneho hrania MMORPG hier.

---

Budáč, S., Špajdel, M. (2010). Medzipohlavné rozdiely v časovom rozlišovaní zrakových podnetov v závislosti od emocionálneho prežívania. In: D. Čechová: Psychologica XL. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 193-204.

---

Špajdel, M., Žitný, P. (2010). Kriteriálno-prediktívna validita prijímacích testov na Katedre psychológie FF TU v rokoch 2000 až 2009. In: Špecifické psychologické prístupy k riešeniu aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-381-8. - S. 122-132.

Abstrakt: Štúdia oboznamuje čitateľa s teoretickými i praktickými otázkami kriteriálno–prediktívnej validity a  reliability prijímacích testov na vysokú školu. Opisujú sa základné okruhy vlastností a schopností uchádzača, ktoré by mal merať prijímací test (všeobecné intelektuálne predpoklady, špecifické intelektuálne predpoklady, motivácia, aktuálne vedomosti) a hodnotí sa vhodnosť použitia študijných výsledkov zostrednej školy ako prijímacieho kritéria. V druhej časti príspevku autori analayzujú kriteriálno–prediktívnu validitu prijímacích testov, ktoré sú hlavnou súčasťou prijímacieho konania na Katedre psychológie FF TU. Výsledky ukazujú, že prijímacie testy na Katedre psychológie FF TU sú validné a je možné na základe nich predikovať študijné výsledky jednotlivých žiadateľov o  štúdium a vybrať tých najvhodnejších uchádzačov.

---

Čierna, J., Špajdel, M. (2010). Agresivita u hráčov počítačových hier. In: I. Schusterová (ed.): Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia. Trnava: Filozofická fakulta TU, s. 90-97, ISBN 978-80-8082-411-2.

Abstrakt: Príspevok podáva literárny prehľad výskumných prác zaoberajúcich sa vzťahom medzi hraním počítačových hier, fyziologickým nabudením, agresívnymi myšlienkami a agresívnym správaním. Hranie násilných počítačových hier môže krátkodobo zvýšiť agresívne myslenie, hostilitu a fyziologické nabudenie hráčov, pričom veľmi záleží na samotnej osobnosti hráča. Autori sa zaoberajú i metodologickými problémami doterajších výskumov a podávajú prehľad metodologických odporúčaní, ktoré by sa mali zohľadňovať pri plánovaní výskumu hrania počítačových hier.

---

Repiský J., Špajdel, M. (2011). Preferencia vlastnej rasy v rekogničných úlohách - kognitívny efekt placeba alkoholu. In: Mária Bratská (ED.): Cesty k múdrosti. - Bratislava : STIMUL, 2011. - ISBN 978-80-8127-046-8. - S. 417-421.

---

Jurásová K., Špajdel M. (2011). Emocionálna reaktivita na filmové úryvky z hľadiska pohlavia a osobnosti (2011). In: Mária Bratská (ED.): Cesty k múdrosti. - Bratislava : STIMUL, 2011. - ISBN 978-80-8127-046-8. - S. 268-273.

---

Mikulková K., Špajdel M. (2012). Prenatálny testosterón ako prediktor tvorivého myslenia. In: M. Špajdel (ed.): Dvadsiate výročie Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16). Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 140-148.

Abstrakt ∙ Práca ozrejmuje psychologický kontext organizačného účinku prenatálneho testosterónu v súvislosti s tvorivosťou. Výkon v Torranceho figurálnom teste tvorivosti sa dáva do súvislosti s indikátorom prenatálneho testosterónu 2D:4D. Výsledky potvrdzujú, že pomer prstov 2D:4D je pohlavne dimorfnou charakteristikou a ukazujú, že feminínny pomer prstov 2D:4D (tzn. nižšia prenatálna hladina testosterónu) vedie v dospelosti k vyššej úrovni tvorivého myslenia ako maskulínny pomer prstov 2D:4D (tzn. vyššia prenatálna hladina testosterónu).

---

Jánošíková D., Špajdel M. (2014). Pracovné zručnosti a subjektívna predstava o práci v dospelej populácii s Aspergerovým syndrómom a vysokofuknčným autizmom. In M. Špajdel: Acta Psychologica Tyrnaviensia 17-18. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, pp. 90-104.

Abstrakt: Výber povolania a adekvátne pracovné zaradenie ľudí s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčnej autistickej populácie je problém, ktorý si v našej spoločnosti zaslúži špecifickú pozornosť. Dobré mentálne predpoklady dávajú týmto jedincom možnosť vyštudovať. Po ukončení vzdelávania však často zostávajú v domácom prostredí, bez možnosti adekvátneho pracovného zaradenia. Cieľom štúdie je charakteristika a identifikácia pracovných zručností a schopností respondentov s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom, ktorými disponujú a ktoré môžu priniesť informácie ohľadom možností ich pracovného uplatnenia. Druhou témou je získanie relevantných podkladov, informácii a faktov ohľadom samotnej subjektívnej predstavy práce vysokofunkčného autistického jedinca a jedinca s Aspergerovým syndrómom – najmä z pohľadu jej formy, organizácie a obsahu.

---

Špajdel M. (2014). Predikujú prenatálne hladiny testosterónu sluchovopercepčnú lateralitu? In M. Špajdel: Acta Psychologica Tyrnaviensia 17-18. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, pp. 200-212.

Abstrakt: Cieľom práce je objasniť vzťah medzi prenatálnou hladinou testosterónu a sluchovopercepčnou lateralitou mozgu. Zamerali sme sa na dva typy úloh: verbálnu úlohu, kde testovaná osoba identifikovala dichoticky prezentované slabiky, a neverbálnu úlohu kde skúmaná osoba identifikovala dichoticky prezentované sekvencie tónov. Úroveň prenatálnych hladín testosterónu bola stanovená pomocou pomeru druhého a štvrtého prsta (2D:4D). Výsledky ukazujú, že u mužov i žien sú vyššie prenatálne hladiny testosterónu spojené z výraznejšou lateralizáciou spracovania neverbálnych sluchových podnetov smerom do pravej hemisféry. U mužov bolo okrem toho zistené, že vyššie prenatálne hladiny testosterónu predikujú lepší celkový výkon v neverbálnej dichotickej úlohe so sekvenciami tónov. Zistili sme tiež, že prenatálne hladiny testosterónu nepredikujú lateralizáciu pre verbálne sluchové podnety ani celkový výkon v dichotickej úlohe so slabikami. Naše výsledky empiricky verifikujú platnosť niektorých aspektov teórie Geschwinda a Galaburdu, ktoré sa týkajú kognitívnych procesov spojených s pravou hemisférou.

---

Špajdel M., Kohút Z., Cimrová B., Budáč S., Roháriková V., Riečanský I. (2015). Interferencia zrakovej a sluchovej pozornosti pri dichotickej stimulácii.  In. I. Farkaš, M. Takáč, J. Rybár, J. Kelemen: Kognícia a umelý
život 2015. Bratislava: Univerzita Komenského. s.167-172.
ISBN 978-80-223-3875-2.

Abstrakt: V našej štúdii sme skúmali doteraz neobjasnenú interferenciu zamerania priestorovej pozornosti v zrakovej a sluchovej modalite. Pomocou reflexných sakadických očných pohybov sme sledovali efekt selektívneho zamerania vizuálnej pozornosti na výsledok testu dichotickej stimulácie. Zrakové podnety boli prezentované synchrónne, resp. asynchrónne s nástupom dichotického podnetu a to vo vzdialenosti 10, resp. 45 stupňov od stredového fixačného bodu. Naše výsledky ukázali, že v prípade synchrónnej prezentácie podnetov sú veľké presuny vizuálnej pozornosti (45 stupňov) sprevádzané selektívnym zameraním sluchovej pozornosti. Pokiaľ bola sluchová pozornosť zameraná výhradne smerom kongruentným so smerom sakády, dochádza k oneskoreniu nástupu sakády a toto oneskorenie je výraznejšie v prípade, ak je (zraková aj sluchová) pozornosť zameraná do pravej
strany. Pri asynchrónnej prezentácii podnetov sme nepozorovali žiadnu interakciu. Výsledky interpretujeme s ohľadom na funkčnú asymetriu hemisfér.

---

Špajdel M., Špajdelová J. (2014). Medzipohlavné rozdiely v kognitívnych funkciách ako dôsledok prenatálneho vplyvu testosterónu.  In. E. Naništová (Ed.): Dimenzionálna perspektíva v psychológii. Bratislava: SILOE. s.112-124. ISBN 978-80-970992-2-0.
Abstrakt: Práca sa zaoberá medzipohlavnými rozdielmi v kognitívnych funkciách z pohľadu pôsobenia testosterónu na prenatálny a raný postnatálny vývin mozgu. Medzipohlavné rozdiely vo výkone v jednotlivých kognitívnych úlohách a taktiež aj rozdielna hemisférická asymetria pre rôzne kognitívne úlohy vo veľkej miere predstavujú výsledok pôsobenia testosterónu počas prenatálneho a raného postnatálneho vývinu. V prehľade doterajších výskumov týkajúcich sa problematiky vplyvu pohlavných hormónov na kognitívne funkcie a ich lateralitu sa však ukazuje, že napriek rozsiahlemu doterajšiemu výskumu sa v súčasnosti vie o tejto problematike len relatívne málo a neexistuje empiricky potvrdená komplexná teória.

---

Lenč T., Špajdel M., Cimrová B. (2015). Vnímanie rytmu u detí s dyslexiou: Pilotná štúdia na slovenskej populácii.  In. I. Sarmány-Schuller: Rozhodovanie v živote človeka (33. Psychologické dni). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV. s.157-163. ISBN 978-80-8891053-4.
Abstrakt: Predchádzajúce výskumy na anglicky hovoriacej populácii poukazujú na narušenú schopnosť synchronizácie mozgu s rytmickými dejmi v určitých frekvenčných pásmach u detí s diagnózou dyslexie. Popri zhoršenom výkone v úlohách zameraných na fonologické uvedomovanie a prozodické vlastnosti reči, sa tieto problémy prejavujú aj pri vnímaní rytmu v hudbe a senzo-motorickej synchronizácii. V našej štúdii sme sa zamerali na deti s dyslexiou, ktorých materinským jazykom je slovenčina, s cieľom zistiť, či sa narušené vnímanie rytmu vyskytuje aj u dyslektikov hovoriacich slovanským jazykom. Výskumná vzorka pozostávala z 28 detí vo veku 10 až 15 rokov. Použité boli testy prevzaté zo zahraničných štúdií: test vnímania času nábehovej hrany a test vnímania hudobného rytmu. Výkon dyslektikov bol štatisticky signifikantne horší ako zdravých detí vo všetkých úlohách. Výsledky podporujú možnosť použitia hudby v skorej diagnostike a terapii dyslexie.

---

Špajdel M. (2016). Súvisí stupeň lateralizácie verbálnych funkcií s efektivitou spracovania sluchových podnetov a úrovňou intelektových schopností? In M. Špajdel: Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 161-168.

Abstrakt: Súvislosť medzi stupňom asymetrie hemisfér a výkonom vo verbálnych a neverbálnych testoch kognitívnych funkcií doteraz nebola jednoznačne preukázaná. Štúdia bola realizovaná na výskumnom výbere 76 probandov. Stupeň lateralizácie verbálnych funkcií bol stanovený pomocou dichotickej stimulácie. Výsledky potvrdili súvislosť medzi stupňom funkčnej asymetrie mozgových hemisfér a efektivitou spracovania verbálnych sluchových podnetov. Taktiež sme potvrdili súvislosť medzi stupňom funkčnej asymetrie mozgových hemisfér a výkonom v neverbálnom teste intelektových schopností. Probandi s výraznou lateralizáciou (či už do ľavej alebo pravej hemisféry) mali lepšiu efektivitu spracovania sluchových verbálnych podnetov aj vyšší výkon v teste intelektových schopností. Probandi s nízkou mierou lateralizácie, resp. s bilaterálnou lateralizáciou mali menšiu efektivitu spracovania a dosiahli nízky výkon teste intelektových schopností.
---
Špajdel M. (2017).  25. výročie Katedry psychológie FF TU na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017). In M. Spajdel (Ed.). Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 11-16. ISBN 978-83-8111-026-6.

---
Špajdel M. (2017).  Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér. In M. Spajdel (Ed.). Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 104-120. ISBN 978-83-8111-026-6.

Abstrakt: Pojem „funkčná asymetria hemisfér“ vyjadruje, že ľavá a pravá mozgová hemisféra sa odlišujú v spôsobe spracovania informácií a vzťahuje na rozdielnu aktiváciu ľavej alebo pravej hemisféry pri spracovaní rôznych podnetov. V príspevku sa zameriavame sa na metodologické otázky skúmania problematiky funkčnej asymetrie a uvádzame vlastný príspevok k metódam výskumu v tejto oblasti. Podrobne opíšeme naše výskumy interferencie zrakovej a sluchovej pozornosti vo vzťahu k funkčnej asymetrii. Opíšeme vplyv pohlavných hormónov na funkčnú asymetriu hemisfér a poukážeme na rozdielnu funkčnú asymetriu pre verbálne podnety u mužov a žien. Poukážeme na to, že funkčná asymetria hemisfér a s ňou spojené fungovanie psychiky sa vekom mení, pričom zmeny nastávajú nielen v detstve, ale i v období dospelosti. Poukážeme tiež na to, že funkčná asymetria hemisfér sa mení vplyvom hudobnej skúsenosti (čo podľa našich vedomostí doteraz nebolo zohľadňované v psychologickej teórii) a je preukázateľne odlišná u osôb s poruchami učenia. Na záver predstavíme model cirkulárne kauzálneho pôsobenia neuronálnych mechanizmov na kognitívne procesy a správanie v sociálnom kontexte.

---
Jánošíková D., Špajdel M. (2017).  Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu. In M. Spajdel (Ed.). Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 97-102. ISBN 978-83-8111-026-6.
Abstrakt: Autizmus je neurovývinové ochorenie charakterizované poruchami v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzeným, stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov a početné komorbidity predstavuje autizmus závažný zdravotný problém. Katedra psychológie FF TU v spolupráci s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa problematikou autizmu výskumne zaoberá už takmer 10 rokov. Príspevok sumarizuje najvýznamnejšie vedecké výsledky tejto spolupráce.

---
Navarová S., Jánošíková D., Špajdel M. (2017).  Poruchy autistického spektra - vybraté kognitívne špecitiká v diagnostickom procese. In M. Spajdel (Ed.). Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 242-255. ISBN 978-83-8111-026-6.

---

Špajdel M. (2017). Aesthetic Experience from the Perspective of Cognitive Neuroscience. In A. Demuth (Ed.): The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience – Introduction. Peter Lang GmbH, Veda SAV, Frankfurt am Main, pp. 113-122, ISBN 978-3-631-71833-9.

Abstract: Theoretical models of aesthetic experience together with empirical data indicate that aesthetic experience is not a unitary process and that multiple art-related cognitive and emotional components are involved during aesthetic experience. These components can be localized in different hemispheres and the engagement and localization of specific sub-components is influenced by other variables such as: artistic expertise, personal traits, the chosen type of art (such as realistic or abstract) and instruction. We discussed the specific effect of artistic expertise as acquired through artistic training and practice on lateralization of phonological auditory processing and proposed that artistic expertise can alter hemispheric asymmetry and hence the way in which the brain processes verbal stimuli in non-aesthetic context.

---

Navarová S., Jánošíková D., Špajdel M. (2019). Poruchy autistického spektra z pohľadu psychodiagnostiky kognitívnych schopností. In. H. Georgi, A. Slezáčková, D. Heller (Eds.). Psychologické dny 2018 (Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti), Praha: Českomoravská psychologická společnost. s. 77-89.
Abstrakt: Psychodiagnostika osôb sporuchou autistického spektra prináša so sebou mnohé ťažkosti. Ak je však realizovaná skúsenými odborníkmi, môžu byť jej výsledky nesmiernym prínosom pre psychologickú diagnostiku aklinickú prax. Cieľom nášho výskumu bolo zistiť kognitívne špecifiká ujednotlivcov sporuchou autistického spektra vporovnaní sneurotypickými jednotlivcami. Testovanie prebehlo vo výskumnom súbore 80 dospelých osôb, pričom 40 bolo jednotlivcov sporuchou autistického spektra a40 vkontrolnej skupine. Každý účastník výskumu absolvoval testovanie diagnostickou batériou pozostávajúcou zWechslerovej inteligenčnej škály [WAIS III] anástrojov Kvocient autistického spektra [AQ], Kvocient empatie [EQ] a Kvocient systemizácie [SQ]. Štatistické testovanie poukázalo na signifikantné rozdiely vcelkovom IQ averbálnom IQ, atiež vo všetkých štyroch indexoch: indexe verbálneho porozumenia, percepčného usporiadania, pracovnej pamäti aj vindexe rýchlosti spracovania. Signifikantné rozdiely sme našli aj v AQ avo všetkých jeho piatich subškálach, atiež v EQ aSQ. Naše výsledky prinášajú zaujímavé zistenia ošpecifikách vkognitívnych procesoch pri poruchách autistického spektra, ktoré môžu spresniť diferenciálnu diagnostiku.

---

Špajdel M., Jánošíková D., Navarová S. (2019). Spektrálne zloženie EEG pri poruchách autistického spektra. in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 53-65. ISBN 978-83-8111-151-5.

Abstrakt: Psychodiagnostika osôb s poruchou autistického spektra (PAS) je pomerne zložitá. V súčasnosti je jednou z priorít výskumu nájdenie biomarkerov, ktoré by uľahčili a spresnili diagnostiku osôb s PAS, resp. pomohli diagnostikovať osoby s PAS už v ranom veku. Cieľom štúdie bolo sledovanie spektrálneho zloženia EEG počas kľudovej aktivity a počas prezentácie zrakových podnetov rôzneho druhu u osôb s PAS s primárnou diagnózou Aspergerov syndróm alebo vysokofunkčný autizmus (n=35) a v kontrolnej skupine (n=35). Zistili sme, že osoby s PAS sa nelíšili od kontrolnej skupiny v spektrálnej hustote frekvenčných pásiem EEG počas kľudovej aktivity. Počas sledovania zrakových podnetov obsahujúcich tváre a postavy, a tiež podnetov obsahujúcich objekty a geometrické vzory, mali osoby s PAS signifikantne vyššie hodnoty než kontrolná skupina vo všetkých frekvenčných pásmach od 1 Hz až do 40 Hz. Hodnoty pásma γ2 (41-50Hz) sa u osôb s PAS nelíšili od kontrolnej skupiny. Spektrálna hustota vĺn δ, θ, α2 a β2 pozitívne korelovala s Kvocientom autistického spektra AQ, pričom na úrovni subškál sme zistili vzťah so subškálami „sociálne zručnosti“, „komunikácia“ a „rozdeľovanie pozornosti“. Tieto vzťahy (na úrovni celkového skóre i na úrovni subškál) však boli prítomné výlučne počas sledovania fotografií obsahujúcich tváre a postavy. Identifikované špecifiká v spektrálnom zložení elektrickej mozgovej aktivity u osôb s PAS môžeme zaradiť medzi potenciálne využiteľné biomarkery porúch autistického spektra. 

---

Navarová S., Jánošíková D., Špajdel M. (2019). Kognitívne funkcie a štýly ako jedna z možností diagnostiky autizmu. in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 66-79. ISBN 978-83-8111-151-5.
Abstrakt: Cieľom výskumu bolo preskúmať kognitívne špecifiká u dospelých jednotlivcov s poruchou autistického spektra v porovnaní s neurotypickými jednotlivcami. Zamerali sme sa na porovnanie verbálneho, performačného a celkového IQ, indexu verbálneho porozumenia, indexu percepčného usporiadania, indexu pracovnej pamäti a indexu rýchlosti spracovania. Predmetom záujmu bol aj súvis výsledkov z testu inteligencie s celkovým kvocientom autistického spektra (AQ) a jeho subškálami, a tiež s kvocientom systemizácie (SQ) a empatie (EQ). Výskumný súbor bol zložený z 80 dospelých osôb (40 osôb s poruchou autistického spektra a 40 osôb v kontrolnej skupine). Každý účastník výskumu absolvoval testovanie diagnostickou batériou pozostávajúcou z Wechslerovej inteligenčnej škály [WAIS - III] a nástrojov Kvocient autistického spektra [AQ], Kvocient empatie [EQ] a Kvocient systemizácie [SQ]. Boli zistené signifikantné rozdiely medzi osobami s poruchou autistického spektra a kontrolnou skupinou v celkovom IQ a verbálnom IQ, a tiež vo všetkých štyroch indexoch: indexe verbálneho porozumenia, indexe percepčného usporiadania, indexe pracovnej pamäti aj v indexe rýchlosti spracovania. Signifikantné rozdiely sme našli aj v celkovom skóre AQ (i vo všetkých jeho piatich subškálach), EQ aj SQ. V skupine jednotlivcov s poruchou autistického spektra naše výsledky poukazujú aj na signifikantný vzťah medzi SQ a verbálnym IQ, celkovým IQ a indexom verbálneho porozumenia. Zistili sme stredne silný vzťah medzi EQ a indexom rýchlosti spracovania. AQ bolo v signifikantnom vzťahu s indexom percepčného usporiadania. Naše výsledky prinášajú zaujímavé zistenia o špecifikách v kognitívnych procesoch pri poruchách autistického spektra, ktoré môžu spresniť diferenciálnu diagnostiku.

---

Špajdel M., Jánošíková D., Navarová S. (2019). Diagnostika porúch autistického spektra pomocou eyetrackingu. in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 80-90. ISBN 978-83-8111-151-5.
Abstrakt: Cieľom štúdie bolo 1) porovnať zameranie pozornosti na dve kategórie podnetov (podnety so sociálnou tematikou a objekty/geometrické vzory) u osôb s poruchou autistického spektra (PAS) a v kontrolnej skupine; 2) zistiť vzťah medzi parametrami očných pohybov a mierou závažnosti PAS; 3) určiť konkrétne biomarkery odvodené z pohybov očí, ktoré by boli využiteľné pri praktickej diagnostike porúch autistického spektra. Výskumný súbor bol tvorený 79 dospievajúcimi a dospelými osobami s diagnózou Aspergerov syndróm alebo vysokofunkčný autizmus (34 osôb s PAS a 45 osôb v kontrolnej skupine). Použili sme dve kategórie fotografií: a) sociálne podnety (podnety so sociálnou tematikou), ktoré tvorili buď fotografie tváre alebo celej postavy; b) objekty a geometrické vzory, ktoré obsahovali fotografie prirodzených zátiší s výrazným geometrickým prvkom (napr. špirálové schodisko), fotografie vlakov, áut a lietadiel. Očné pohyby probandov boli snímané prostredníctvom eyetrackera. Zistili sme, že u osôb s PAS boli zrakové sakády celkovo dlhšie než v kontrolnej skupine. Navyše, dĺžka sakády bola vo vzťahu s mierou závažnosti prejavov PAS, tzn. čím mala osoba závažnejšiu mieru PAS, tým boli jej zrakové sakády dlhšie. Osoby s PAS mali menší počet zrakových fixácií na podnety zo sociálnou tematikou aj celkový čas sledovania týchto podnetov bol kratší. Obidve charakteristiky boli v signifikantnom negatívnom vzťahu s mierou závažnosti prejavov PAS (tzn. čím závažnejšiu mieru prejavov jedinec mal, tým má menej fixácií na podnety so sociálnou tematikou a celkový čas sledovania týchto podnetov je kratší). Medzi relevantné biomarkery PAS môžeme zaradiť priemernú dĺžku sakády a celkový čas sledovania podnetov so sociálnou tematikou.  

---

Špajdel M. (2019). Výskumné aktivity na Katedre psychológie FF TU. in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 11-12. ISBN 978-83-8111-151-5.

---

Dědová M., Vindišová J., Izsóf-Jurásová K., Špajdel M. (2020). Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. ako vysokoškolský pedagóg, vedec, kolega a rozvíjateľ školskej psychológie. In M. Dědová: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec. s. 10-49.  ISBN 978-80-568-0272-4.
---

Špajdel M. (2020). Možnosti využitia eye-trackingu v práci školského psychológa. In M. Dědová: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec. s. 202-209.  ISBN 978-80-568-0272-4.

---

Žitný P., Špajdel M., Kohút M. (2020). Rodové odlišnosti v školskom prospechu u žiakov stredných škôl.
In M. Dědová: Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. - významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec. s. 250-260. ISBN 978-80-568-0272-4.Medzinárodné konferencie


Špajdel, M. (2005). Dichotic listening performance from the perspective of musical experience. Prezentácia na konferencii „International C.I.A.N.S. Conference 2005“, Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, Bratislava, 28.6.-2.7.2005.

---

Jariabková, K., Špajdel, M.,Vargová-Puskeilerová, I. (2006). Dichotic listening to verbal and nonverbal stimuli in patients with right brain and left brain lesions. Poster at the International CIANS Conference 2006: NEURO-PSYCHO-PHYSIOLOGICAL AND SOCIAL RESEARCH AND INTERVENTIONS FROM AN INTERDISCIPLINARY POINT OF VIEW, Milan, Italy, 17–18. 6. 2006.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Riečanský, I. (2007). The influence of musical experience on lateralization of auditory processing. Poster at the International CIANS Conference 2007 -Brain, Behavior and Health, C.I.A.N.S., Brno (Czech Republic), October 11-13, 2007.

---

Zeleňáková S., Špajdel M. (2008): Vzťah testov typu "ceruzka-papier" s vybranými úlohami programu NEUROP-2. XXVI. Psychologické dny - Já & my a oni, Českomoravská psychologická společnost, Katedra psychologie Filosofické fakulty UP, Slovenská psychologická spoločnosť, Olomouc, 4-6 septembra 2008.

---

Špajdel, M., Riečanský, I., Fischerová, J., Ostatníková, D. (2008). The impact of salivary estradiol, progesterone and testosterone levels on hemispheric asymmetry for visual stimuli discrimination. Poster at the 14th World Congress of Psychophysiology - The Olympics of the Brain, International Organization of Psychophsysiology, St. Petersburg, Russia, September 8-13, 2008.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2008). Verbal and nonverbal dichotic listening performance in developmental dyslexia. International C.I.A.N.S conference 2008, C.I.A.N.S, 28. September - 2. October 2008, Smolenice Castle, Slovakia.

---

Krajmer, P., Špajdel M., Jariabková, K., Kelemenová, S., Pražmáriová, E. (2008). Spracovanie sluchových podnetov pri vývinovej dyslexii. 84.Fyziologické dni, Jeseniova lek.fakulta UK, Slovenská fyziol.spoločnosť, Česká fyziol. spoločnosť, Martin 6.-8.2.2008.

---

Budáč, S. Špajdel, M. (2009). Vplyv emocionálneho nabudenia na schopnosť časového rozlišovania zrakových podnetov. Kognice 2009. Česká republika, Hradec Králové,  15. - 16.09.2009.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2009). Očakávaná a prežívaná ľútosť pri racionálnom rozhodovaní. Kognice 2009. Česká republika, Hradec Králové,  15. - 16.09.2009.

---

Špajdelová, J., Rusnáková, L., Špajdel, M. (2009). Gamaherpetické vírusy u obyvateľstva rómskych komunít. Životné podmienky a zdravie (17. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou). Štrbské Pleso, 21.-23.09.2009.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2009). Anticipated and experienced regret from the perspective of rational decision making. International conference "Man and his decisions". Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Instytut Ekonomii i Zarządzania), Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania (Instytut Psychologii), Lublin, Poland, 16.-17.11.2009.

---

Budáč, S., Špajdel, M. (2009). Medzipohlavné rozdiely v časovom rozlišovaní zrakových podnetov v závislosti od emocionálneho prežívania. Medzinárodná konferencia "OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ, EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ II.", FiF UK, Bratislava, 26.-27.11.2009.

---

Špajdelová, J., Špajdel, M. (2010). Postoj k vakcinácii proti chrípke u lekárov. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav epidemiológie a ochrany veřejného zdraví, Ostrava, 12.-13.5.2010.

---

Špajdel, M., Špajdelová, J. (2010).Tvorivosť ako faktor úspešného zvládania záťažových situácií. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010, Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav epidemiológie a ochrany veřejného zdraví, Ostrava, 12.-13.5.2010.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Sýkora, P. Brozmanová, M. (2010). Verbal dichotic listening in a child with acquired aphasia with convulsive disorder. XL Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies, Milano, Italy, October 7-10.2010.

---

Špajdel, M. – Žitný, P. (2010). The secondary school results and university entrance exam as a predictors of university achievement in psychology students. Psychology Learning and Teaching Conference. England, York: The Higher Education Academy Psychology Network, University of York, 30 June to 2 July 2010.

---

Budáč, S., Špajdel, M., Riečanský, I (2011). Medzipohlavné rozdiely v č. asovom rozlišovaní zrakových podnetov v závislosti od emocionálneho prežívania. 87. fyziologické dni. Slovenská fyziologická spoločnosť SLS a Česká fyziologická spoločnosť ČLS, Bratislava, 9.-11.02.2011.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Sýkora, P. (2011). Dichotické načúvanie verbálných podnetov u detí s Landau-Klefnerovym syndrómom. 87. fyziologické dni. Slovenská fyziologická spoločnosť SLS a Česká fyziologická spoločnosť ČLS, Bratislava, 9.-11.02.2011.

---

Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranská, A., Ostatníková, D. (2011). Pomer dĺžky druhého a štvrtého prsta (2D:4D) slovenskej autistickej populácie. 87. fyziologické dni. Slovenská fyziologická spoločnosť SLS a Česká fyziologická spoločnosť ČLS, Bratislava, 9.-11.02.2011.

---

Špajdel, M. (2011). Doktorandské štúdium psychológie na Slovensku: súčasný stav, perspektívy a možnosti. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 4.-5.04.2011 (pozvaná prednáška)

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). The effect of visual spatial attention on dichotic listening performance. The 12th European Congress of Psychology, Turkish Psychological Association, Istanbul, 04.07.-08.07.2011.

---

Halama, P., Špajdel, M. (2011). Outcomes of Bologna process implementation in Slovakia: reflection of university teachers at psychology departments. The 12th European Congress of Psychology, Turkish Psychological Association, Istanbul, 04.07.-08.07.2011.

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). Vplyv presunov zrakovej pozornosti na sluchovú pozornosť pri dichotickom načúvaní. 45. Medziodborová konferencia o klinickom a experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu, Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu a česká Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP, Bratislava, 10.-11.10.2011.

---

Jariabková, K., Špajdel, M. (2011). Výkony v Stroopovom teste pri neurovývinových poruchách. 45. Medziodborová konferencia o klinickom a experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu, Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu a česká Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP, Bratislava, 10.-11.10.2011.

---

Budáč, S., Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). Vplyv emócií na časovú rozlišovaciu schopnosť zrakového systému. 45. Medziodborová konferencia o klinickom a experimentálnom výskume vyšších funkcií mozgu, Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu a česká Společnost psychosomatických integrací ČLS JEP, Bratislava, 10.-11.10.2011.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2011). Emocionálna reaktivita na filmové úryvky z hľadiska pohlavia a osobnosti. 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV a Českomoravská psychologická společnost, Bratislava, 5.-6. september 2011.

---

Repiský, J., Špajdel, M. (2011). Preferencia vlastnej rasy v rekogničných úlohách – kognitívny efekt placeba alkoholu. 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV a Českomoravská psychologická společnost, Bratislava, 5.-6. september 2011.

---

Špajdel, M., Halama, P. (2012). Misconceptions about psychology as a science and psychology as a profession among psychlogy students in Slovakia. Europlat 2012 - European Psychology Learning and Teaching, 28-30. June 2012, Vilnius University and University of York, Vilnius.

---

Jariabková K., Špajdel M., Pápayová M., Timárová G. (2014). Lateralizácia spracúvania sluchových podnetov pri temporálnej epilepsii. 90. fyziologické dni Bratislava, 4.-6. február 2014, Slovenská fyziologická spoločnosť, Česká fyziologická spoločnosť, Univerzita komenského, Bratislava.

---

Jariabková K., Špajdel M., Pápayová M., Timárová G. (2014). Verbal and nonverbal auditory processing in patients with temporal lobe epilepsy. C.I.A.N.S. Conference, Venice - Italy, 28-29.3.2014.

---

Lenč T., Špajdel M., Cimrová B. (2015). Vnímanie rytmu u detí s dyslexiou: pilotná štúdia na slovenskej populácii. Psychologické dni 2015, 3. – 4. september 2015, Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Českomoravská psychologická společnost, Piešťany.
---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2015). Metodika dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. Psychologická diagnostika Brno, 22.-23.10.2015, Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita (pozvaná prednáška).
---

Javůrková A., Kozák J., Vondráčková D., Špajdel M., Raudenská J. (2016). Depression and cognition in chronic nonmalignant pain patients under long-term opioid therapy. International Neuropsychological Society 2016 Mid-Year Meeting, 6th July 2016 - 8th July 2016, International Neuropsychological Society, London.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Papayová, M., Timárová, G. (2016). Dichotic listening in patients with temporal lobe epilepsy: preliminary analyses of preoperative and postoperative findings. The 25th International C.I.A.N.S. Conference 2016 and the 5. Congress of the Slovak Neuropsychiatric Society. C.I.A.N.S., Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu, 21-23.9. Bratislava.

---

Kyselicová K., Belica I., Špajdel M., Jánošíková D., Navarová S., Vidošovičová M., Ostatníková D. (2018). Is 2nd to 4th Digit Ratio a Reliable Biomarker for Autism Spectrum Disorders? 12th World Congress on Biomarkers, Clinical Research & Therapeutics, (3rd - 4th October 2018, L.A., USA).
---

Navarová S., Jánošíková D., Špajdel M. (2018). Poruchy autistického spektra z pohľadu psychodiagnostiky kognitívnych schopností. 36. Psychologické dny, 12-14.09.2018, Českomoravská psychologická společnost, Katedra psychologie Filozofické fakulty UP v Olomouci, Slovenská psychologická společnost, Olomouc.

---

Špajdel M. (2019). Kognitívne funkcie vo vzťahu k funkčnej asymetrii hemisfér. Kognícia a umelý život XIX,
29.5.-31.5.2019 BratislavaCentrum pre kognitívnu vedu FMFI, Univerzita Komenského (pozvaná prednáška).

---

Kyselicová K., , Vidošovičová M., Filčíková D., Belica I., Špajdel M., Janšáková K., Neščáková E., Ostatníková D. (2019). Nev Perspectives on the Autism Quotient and 2nd to 4th Digit Ratio. 12th Autism-Europe International Congress, September 13-15, 2019, Autism-Europe, Autisme France, Acropolis - Nice, France.

Domáce konferencie a odborné semináre


Špajdel, M. (2005). Vplyv mozgových lézií na výkon v dichotickej stimulácii. Prezentácia na V. Konferencii absolventov, doktorandov a študentov „Absolvent v teórii a praxi“, FF TU, Trnava, 7.11.2005.

---

Špajdel, M. (2005). Vedomie a mozog. Príspevok na Odbornom seminári doktorandov, FF TU, Trnava, 10.11.2005.

---

Riečanský, I., Špajdel, M. (2006). Selektívna pozornosť, mozgová lateralita a spracovanie sluchových podnetov: predbežné výsledky ERP štúdie. Dni prof. Matulaya, Martin, 12.-13.10.2006.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Puskeilerová I. (2007). Možnosti využitia metodiky dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. Psychologické dni, Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, Trenčín, 6.-8.9.2007.

---

Špajdel, M., Krajmer, P., Jariabková, K. (2007). Sluchovopercepčná lateralita pri vývinovej dyslexii. Psychológia pre život, Trnava, 11.-.13.10.2007.

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2007). Elektroencefalografické koreláty preferencie ucha pri dichotickej stimulácii. Psychológia pre život, Trnava, 11.-.13.10.2007.

---

Marková G., Špajdelová J., Špajdel M. (2011). Immune status evaluation based on psychical stress. 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave.

---

Špajdel M., Kohút Z., Cimrová B., Budáč S., Riečanský I. (2015). Cross-modal interaction in spatial attention. In: Cognitive
neuroscience of auditory and cross-modal perception (Book of Abstracts). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
20–24 APRIL 2015, KOŠICE .

---

Špajdel M., Kohút Z., Cimrová B., Budáč S., Roháriková V., Riečanský I. (2015). Interferencia zrakovej a sluchovej pozornosti pri dichotickej stimulácii. Kognícia a umelý život 2015, Slovenská spoločnosť pre kognitívnu vedu, Centrum pre kognitívnu vedu na FMFI UK, Trenčianske Teplice, 25.–28. 5. 2015.
---
Jánošíková D., Špajdel M. (2015). Kvantitatívne a kvalitatívne špecifikáporúch autistického spektra a „miera autizmu“ v populácii na Slovensku. Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách. Katedra psychológie, Filozofická Fakulta Trnavskej Univerzity, Akademické centrum výskumu autizmu, Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Lenoris, n.o., Trnava, 28.05.2015.
---
Špajdel M. (2015). Bioštatistické metódy hodnotenia a klinická interpretácia výsledkov. Odborný seminár s medzinárodnou účasťou: Randomizované, placebom kontrolované, dvojito zaslepené, multicentrické  klinické skúšanie fázy IV, na vyhodnotenie účinnosti Isoprinosinu® v porovnaní s placebom u pacientov s potvrdenou akútnou respiračnou vírusovou infekciou spôsobenou vírusom chrípky typu A alebo B, respiračným sincyciálnym vírusom, adenovírusom alebo vírusom parainfluenzy 1 alebo 3. 23.10.2015, Bratislava, Ewopharma (pozvaná prednáška).
---

Špajdel M. (2015). Statistical analysis and statistical results. International meeting: A phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind, multicentre study to evaluate efficacy of Isoprinosine in comparison with placebo in subjects with confirmed acute respiratory viral infections due to influenza A or B, respiratory syncytial virus, adenovirus, or parainfluenza 1 or 3.  17.-18.11.2015, Bratislava, Ewopharma (pozvaná prednáška).
---

Špajdel M. (2017). 25. výročie Katedry psychológie FF TU na obnovenej Trnavskej univerzite. 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, 26.10.2017.
---

Špajdel M. (2017). Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér. 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, 26.10.2017.
---

Jánošíková D., Špajdel M. (2017). Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu. 25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, 26.10.2017.

---
Špajdel M. (2017). Funkčná asymetria hemisfér pri poškodení mozgu: Metodika dichotickej stiumulácie. Civilizačné ochorenia III., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Fakultná nemocnica v Trnave, Trnava, 8.11.2017 (pozvaná prednáška).

---
Jánošíková D., Špajdel M. (2017). Objektívna diagnostika porúch autistického spektra na Slovensku: Možnosti a limitácie v systéme odbornej starostlivosti. Autizmus - (Ne)známy fenomén. Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Trnava, 10.11.2017.

---
Špajdel M. (2018). Kognice a funkční asymetrie hemisfér. Pozvaná prednáška v rozsahu 2x8 hod. v rámci certifikovaného postgraduálneho kurzu "Praktická klinická neuropsychologie dospělých pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví“, Praha 15.1.2018, 27.3.2018, 25.3.2019. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Česká republika.
---

Špajdel M. (2019). Kognice a funkční asymetrie hemisfér. Pozvaná prednáška v rozsahu 8 hod. v rámci certifikovaného postgraduálneho kurzu "Praktická klinická neuropsychologie dospělých pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví“, Praha 25.3.2019. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Česká republika.

Editorské práce


Kunová, J., Špajdel, M. (2006). Absolvent v teórii a praxi (zborník príspevkov). Trnava, Katedra psychológie FF TU.

---

Špajdel, M., Halama, P. (2007). Psychológia pre život (zborník abstraktov). Trnava, Katedra psychológie FF TU.

---

Marián Špajdel (ed.) (2010). Špecifické psychologické prístupy k riešeniu aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov (Acta Psychologica Tyrnaviensia 13-14). Filozofická fakulta TU, Trnava, 140 s., ISBN: 978-80-8082-381-8.

---

Marián Špajdel (ed.) (2012). Dvadsiate výročie Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16). Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 196 s, ISBN 978-83-7490-511-4.

---

Marián Špajdel (ed.) (2014). Acta Psychologica Tyrnaviensia 17-18. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 212 s.
---
Marián Špajdel (ed.) (2016): Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 204. ISBN 978-83-7490-957-0.

---
Marián Špajdel (ed.) (2017): Acta Psychologica Tyrnaviensia 21: 25. výročie Katedry psychológie FF TU na obnovenej Trnavskej univerzite (1992-2017). Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 304. ISBN 978-83-8111-026-6.

Publikované abstrakty


Špajdel, M. (2005). Dichotic listening performance from the perspective of musical experience. In: F. Jagla, I. Riečanský (Eds.), International C.I.A.N.S. Conference 2005 - Book of abstracts. Bratislava: Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, p. 87.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Vargová, I.(2006). Dichotic listening to verbal and nonverbal stimuli in patients with right brain and left brain lesions: a pilot study. In: F. Colombo, M.G. Cassitto, G.F. Goldwurm, S. Masaraki (Eds.), Neuro-psycho-physiological and social research and interventions from an interdiciplinary point of view - Book of abstracts. Milan: Mimesis, p. 41.

---

Špajdel, M., Jariabková, K., Puskeilerová I. (2007). Možnosti využitia metodiky dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. In P.Halama, J. Gurňáková: 25. Psyhologické dni - „Metanoia – harmónia človeka“ (zborník abstraktov). Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV, Bratislava, s. 17.

---

Krajmer, Špajdel et al.(2008). Spracovanie sluchových podnetov pri vývinovej dyslexii. In A. Čalkovska (Ed.): 84.Fyziologické dni, Martin 6.-8.2.2008 - Zborník abstraktov, s. 58.

---

Špajdel, M., Riečanský, I., Fischerová, J., Ostatníková, D. (2008). The impact of salivary estradiol and testosterone levels on hemispheric asymmetry for visual stimuli discrimination. International Journal of Psychophysiology, 69 (3), p. 242-275.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2008). Verbal and noverbal dichotic listening performance in developmental dyslexia. Activitas Nervosa Superior, 50 (3), p. 83.

---

Krajmer, P., Špajdel M., Jariabková, K., Kelemenová, S., Pražmáriová, E. (2008). Spracovanie sluchových podnetov pri vývinovej dyslexii. In A. Čaklovská (Ed.): 84.Fyziologické dni. Jeseniova lek.fakulta UK, Slovenská fyziol.spoločnosť SLS, Česká fyziol. spoločnosť ČLS, Bratislava, s. 58.

---

Budáč, S., Špajdel, M. (2009). Sex differences in temporal resolution of visual stimuli in dependence on emotional state. In D. Čechová, L. Hubinská, P. Labudíková, B Mesárošová, D. Moskľová, M. Schraggeová: Personality in the context of cognition, emotionality and motivation II. (Book of abstracts), Stimul, Bratislava, p. 53.

Abstract: Present paper examines the effect of emotional state (affective arousal) on capability of temporal resolution of visual stimuli. We manipulated emotional arousal in participants (20 women and 10 men) by presentation of short video clips with pleasant and unpleasant affective charge, and it was verified by measuring of skin conductivity. Capability of temporal resolution was monitored by measuring critical flicker fusion threshold (CFFT). Paper analyses sex differences in changes of performance in CFFT in different time periods after presentation of video clips.

---

Špajdelová, J., Špajdel, M. (2010). Postoj k vakcinácii proti chrípke u lekárov. In. Kolektív autorov: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 (Sborník abstrakt), Ostravská univerzita Fakulta zdravotnických studií, Ostrava, s. 44.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Sýkora, P. Brozmanová, M. (2010). Verbal dichotic listening in a child with acquired aphasia with convulsive disorder. Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, 16(3) Addendum.

---

Špajdel, M., Špajdelová, J. (2010).Tvorivosť ako faktor úspešného zvládania záťažových situácií. In. Kolektív autorov: Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 (Sborník abstrakt), Ostravská univerzita Fakulta zdravotnických studií, Ostrava, s. 45.

Abstrakt: Cieľom štúdie bolo zistiť, ktoré z faktorov tvorivosti najviac prispievajú k zvládaniu záťažových situácií. Výskumu sa zúčastnilo 32 respondentov vo veku od 19 do 24 rokov. Bol použitý Torranceho test tvorivého myslenia a Dotazník miery prežívaného stresu, založený na koncepcii R.S. Lazarusa a S. Folkmanovej. Prostredníctvom viacnásobnej lineárnej regresie bolo zvládanie stresu modelované ako funkcia fluencie, flexibility, originality a elaborácie. Regresný model vysvetlil 64 percent variability závislej premennej (miera prežívaného stresu), pričom prediktory flexibilita, originalita a elaborácia sa ukázali ako signifikantné. Zistili sme, že vysoká miera originality a flexibility sa viazala so zníženou mierou prežívaného stresu, zatiaľ čo vysoká miera elaborácie súvisela s vyššou mierou prežívaného stresu. Miera fluencie sa neukázala ako signifikantný prediktor miery prežívaného stresu. Z výsledkov vyplýva, že úroveň originality a flexibility zohráva veľmi významnú úlohu v procese zvládania záťažových situácií.

---

Špajdel, M., Žitný, P. (2010). The secondary school results and university entrance exam as a predictors of university achievement in psychology students. In: PLAT2010. - York : The Higher Education Academy Psychology Network, University of York, 2010. - S. 122.

Abstract: After finishing secondary school students can apply to study at university. In Slovakia, before entering any school of higher education applicants have to pass entrance examination. These examinations have very different forms at particular schools. Students are usually chosen based on the results of their study at secondary schools as well as those of their entrance exam. In recent poster, we examined relationships between the secondary school results, university entrance test and university achievement (the mean of the grades from all exams during the university study). Data from 250 undergraduated psychology students of Trnava University were analyzed. Using multiple linear regression the university achievement was modeled as a function of secondary school results and university entrance exam. Results are discussed from the perspective of the effectiveness of entrance exams for choosing successful psychology students.

---

Špajdel, M. (2011). Doktorandské štúdium psychológie na Slovensku: súčasný stav, perspektívy a možnosti. In. M. Dolejš, M. Charvát, K. Bendová, E. Maierová (Eds.): PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Bulletin abstraktů. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, str. 20.

Abstrakt: Doktorandské štúdium psychológie je zamerané na získavanie poznatkov, založených na súčasnom stave vedeckého poznania, pričom sa kladie dôraz na vlastný príspevok doktoranda, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti psychológie. Z hľadiska predpokladaného uplatnenia vo svojej profesii sa absolvent orientuje najmä na vedeckú dráhu, a to ako pracovník výskumných inštitútov, resp. člen vedeckovýskumných tímov alebo vysokoškolský učiteľ psychologických disciplín.  V neposlednom rade sa môže uplatniť v psychologickej praxi, a to najmä v tých oblastiach, ktoré vyžadujú teoretickú a výskumnú analýzu psychologických súvislostí danej praxe. Autor v príspevku opisuje základný legislatívny rámec pre doktorandské štúdium, z ktorého vychádzajú konkrétne formy štúdia a jeho organizácia. Dôraz je kladený na zhodnotenie súčasného stavu v rámci Slovenska, pričom konkrétne príklady sú z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V príspevku sa tiež diskutujú pozitívne a negatívne aspekty štúdia nielen z pohľadu inštitúcií poskytujúcich štúdium ale i z pohľadu doktoranda samotného. Na záver sú načrtnuté perspektívy rozvoja a možnosti skvalitnenia a zatraktívnenia doktorandského štúdia.

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). The effect of visual spatial attention on dichotic listening performance. The 12th European Congress of Psychology: Poster Abstracts, Turkish Psychological Association, Istanbul, p. 45.

Abstract: Spatial-selective attention directs the perceptual processes to certain position in space, and is tightly connected with saccadic eye movements.  At the attended location spatial-selective attention increases accuracy and response speed to target stimuli. The aim of the study was to investigate whether shifting of visual spatial attention will cause automatic corresponding shifts of auditory attention during dichotic listening. Variable asynchrony in the presentation of visual and auditory targets enabled us to consider the level of action of selective attention (the level of sensory input vs. the level of selection of sensory signals). Thirty volunteers participated in the study. Differences in dichotic listening performance during leftward and rightward saccades were analyzed.  Results showed that shifting of visual spatial attention does not cause changes in dichotic listening performance, therefore shifts in visual spatial attention does not fully corresponds with shifts in auditory spatial attention.

---

Halama, P., Špajdel, M. (2011). Outcomes of Bologna process implementation in Slovakia: reflection of university teachers at psychology departments. The 12th European Congress of Psychology: Poster Abstracts, Turkish Psychological Association, Istanbul, p. 1742.

Abstract: A six years ago, Slovak republic fully adopted principles and standards of Bologna system of higher education. The main outcome of this step for psychology teaching and studying was starting three-level structure of education (bachelor-master-doctorate) which replaced the previous system using two levels (5-years of master study and 3/5-years of doctorate study). This brought the division of 5-years Master study of psychology into 3-years Bachelor and 2-years Master study. The poster presents the results of the survey, which were executed among university teachers in psychology departments. The survey focused on the question how these teachers evaluate advantages and disadvantages, which this division brought for teachers and students of psychology. XX teachers answered the anonymous online survey after invitation by e-mail. The results showed that overall evaluation of this division was negative. The teachers see the benefits of this step (e.g. flexibility of study, comparability with international levels, possibility to select the best students for master level), but the disadvantages predominate advantages. The main problems mentioned by teachers were: increasing amount of work (e.g. twice degree examinations, twice thesis defense), bachelor degree in psychology is not recognized in Slovak labor market, discontinuity in education etc. The authors discuss possible factors related to this negative evaluation.

---

Budáč, S., Špajdel, M. (2011). Sex differences in temporal resolution of visual stimuli in dependence on emotional state. In F. Jagla, O. Pecháňová (Eds.): 87th physiological days - abstracts. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, p.13.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Sýkora, P. (2011). Dichotické načúvanie verbálných podnetov u detí s Landau-Klefnerovym syndrómom. 87. fyziologické dni. SÚstav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, s.44.

---

Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranská, A., Ostatníková, D. (2011). 2D:4D finger ration in SLovak autism spectrum disorder population. In F. Jagla, O. Pecháňová (Eds.): 87th physiological days - abstracts. Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, p.55.

---

Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). The effect of visual attention shifts on dichotic listening performance. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 53(3) p. 148.

---

Jariabková, K., Špajdel, M. (2011). Performance on the Stroop colour-word test in neurodeveloplemntal disorders. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 53(3) p. 143.

---

Budáč, S., Špajdel, M., Riečanský, I. (2011). Emotional arousal and temporal sensitivity of the visual system. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 53(3) p. 141.

---

Jurásová, K., Špajdel, M. (2011). Emocionálna reaktivita na filmové úryvky z hľadiska pohlavia a osobnosti.In: M. Bratská: Cesty k múdrosti: Kniha abstraktov. Stimul: Bratislava, s. 34.

---

Repiský, J., Špajdel, M. (2011). Preferencia vlastnej rasy v rekogničných úlohách – kognitívny efekt placeba alkoholu. In: M. Bratská: Cesty k múdrosti: Kniha abstraktov. Stimul: Bratislava, s. 58.

---

Marková G., Špajdelová J., Špajdel M. (2011). Immune status evaluation based on psychical stress. In: 1. konferencia interných doktorandov FZaSP TU. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8082-449-5. - S. 36.

---

Špajdel, M., Halama, P. (2012). Misconceptions about psychology as a science and psychology as a profession among psychlogy students in Slovakia. Europlat 2012 - European Psychology Learning and Teaching - Conference Abstracts.Europlat Academic Network - University of York, York, p.59.

Abstrakt: Several studies have shown that a wide array of misconceptions about psychology is present among psychology students. The misconceptions come from a variety of sources. Popular media promulgate many. Other misconceptions may be built up through subjective experience and strengthened by confirmation bias. Moreover, they develop because they seem intuitively logical, fair, or just. These beliefs affect students’ ability to learn and understand new information, and they can be remarkably resistant to change. A large body of literature on learning indicates that students’ misconceptions about psychology have significant impact on what is noticed and what is learned during the educational process, what is forgotten, and how memories may become distorted. A recent study has focused on students' misconceptions about psychology as a science and psychology as a profession. Data from 123 bachelor psychology students at 7 Slovak universities were collected. Presence of significant misconception was confirmed. Moreover, misconceptions about psychology as a profession were negatively correlated with the length of study (1., 2., 3. grade), whereas no relationship between misconceptions about psychology as a science and the length of study was found. Our results indicate that graduate psychology teachers cannot simply teach students new information but need to show them that what they already believe to be true about psychology may be wrong.

---

ŠPAJDEL, Marián - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect dichotic listening. In International Journal of Psychophysiology, 2012, vol. 85, no. 3, p. 426. (2.144 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0167-8760.Typ: AEGA

---

ŠPAJDEL, Marián - ROHÁRIKOVÁ, Veronika - BUDÁČ, Stanislav - RIEČANSKÝ, Igor. Shifts in visual spatial attention affect dichotic listening. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2012, vol. 54, no. 2, p. 92. ISSN 1337-933X. VEGA 2/0023/10.Typ: AFHA

---

JARIABKOVÁ, Katarína - ŠPAJDEL, Marián - PÁPAYOVÁ, M. - TIMÁROVÁ, G. Lateralizácia spracúvania sluchových podnetov pri temporálnej epilepsii. In Zborník abstraktov. 90. Fyziologické dni Bratislava. : 4.-6. Február 2014. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 93. ISBN 978-80-223-3555-3. Projekt VEGA č. 1/0829/13.Typ: AFHA

---

JARIABKOVÁ, Katarína - ŠPAJDEL, Marián - PÁPAYOVÁ, Mariana - TIMÁROVÁ, Gabriela. Verbal and nonverbal auditory processing in patientswith temporal lobe epilepsy : [abstract; International C.I.A.N.S. Conference 2014 March 28-30, 2014, Venice, Italy]. In Activitas Nervosa Superior Rediviva : the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2014, vol. 56, no. 1-2, p. 43. ISSN 1337-933X. Projekt VEGA č. 1/0829/13.Typ: AFG

Abstract: Disorders affecting temporal lobe function may impair the processing of auditory stimuli. Auditory processing in adult patients with temporal lobe epilepsy was examined through dichotic listening, a method for investigating auditory laterality and functional hemispheric asymmetry. A free recall dichotic listening paradigm, using two verbal (consonant-vowel syllables and  monosyllabic words) and two nonverbal (environmental sounds and tone sequences) tasks, was employed. Seventeen right-handed patients were divided into groups with right (n=9) and left (n=8) temporal epileptic foci. Nine healthy right-handed participants were included in the control group. The results showed significantly lower overall accuracy (all correct recalls of stimuli presented to the right and left ears) in dichotic listening to words in the right-sided as well as in left-sided epileptic focus groups in comparison with control group. As regards lateral asymmetry, in the monosyllabic word task the difference between right ear and left ear performance was greater in the right-sided epileptic focus group in comparison with control group. Also, a greater difference in favour of right ear performance compared to left ear performance in the consonant-vowel syllables task was found in the group of patients with right-sided epileptic focus than in the group with left-sided epileptic focus. The results suggest that the processing of simultaneously presented different verbal auditory stimuli might be influenced by temporal lobe dysfunction.

---

Špajdel M., Kohút Z., Cimrová B., Budáč S., Riečanský I. (2015). Cross-modal interaction in spatial attention. In: Cognitive
neuroscience of auditory and cross-modal perception (Book of Abstracts). Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach : Košice, p. 14-15.

Abstract: Spatial attention is a form of attention that directs perceptual processes to a location in space. The interaction of simultaneous processing of auditory and visual cues  in spatial attention is not wellknown. In our study, we used reflexive saccadic movements to selectively focus visual spatial attention during the dichotic stimulation task in healthy individuals. Our results suggest bias in auditory attention in the congruent direction to the evoked shift in visual attention. Furthermore, if the auditory attention shift is congruent to the visual attention shift, the visual processing of saccades is delayed. This delay is more pronounced if the attention is shifted to the right. These differences do not take place if the presentation of both modality cues is asynchronous. The results are discussed with respect to hemispheric asymmetry.

---

Špajdel, M., Jariabková, K. (2015). Metodika dichotickej stimulácie v neuropsychologickej diagnostike. In S. Ježek, M. Jaburek, H. Cígler (Eds.), Psychologická diagnostika Brno: Sborník abstraktu. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita, s. 28.

Abstract: Dichotická stimulácia sa popri výskume funkčnej asymetrie hemisfér využíva predovšetkým v neuropsychologickej diagnostike. Pri dichotickej stimulácii vyšetrovaná osoba počúva naraz dva odlišné podnety, pričom jeden sa podáva do pravého ucha a druhý do ľavého ucha. Profil laterálnych rozdielov a celkových výkonov v reprodukcii počutých podnetov môže reflektovať mozgové dysfunkcie rozličnej etiológie. V rámci neuropsychologickej diagnostiky možno metodiku využiť pri sledovaní sluchovej diskriminácie a percepcie rečových podnetov, environmentálnych zvukov a sekvencií tónov a ich lateralizácie, pri diagnostike pozornostných a pamäťových procesov a taktiež pri sledovaní úspešnosti neuropsychologickej rehabilitácie. Príspevok opisuje nami vytvorenú metodiku dichotickej stimulácie s neverbálnymi a verbálnymi podnetmi (Špajdel, Jariabková, 2008), ktorá obsahuje štyri druhy podnetov: sekvencie tónov, environmentálne zvuky, slabiky, slová. Overovanie metodiky u bežnej populácie ukázalo dobrú test-retestovú reliabilitu. Výkony v dichotickej stimulácii signifikantne korelovali s mozgovou aktivitou meranou prostredníctvom evokovaných potenciálov. Na hodnotenie výkonov môžu slúžiť percentilové normy vytvorené na základe výsledkov 73 pravoručných osôb z bežnej populácie.

---

Lenč T., Špajdel M., Cimrová B. (2015). Vnímanie rytmu u detí s dyslexiou: pilotná štúdia na slovenskej populácii. Michaela Zubčeková Tatárová (Ed.): Rozhodovanie v živote človeka (33. Psychologické dni), Slovenská psychologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied a Českomoravská psychologická společnost, Piešťany, s. 20-21, ISBN: 978-80-8127-129-8.

Abstrakt: Predchádzajúce výskumy na anglicky hovoriacej populácii poukazujú na narušenú schopnosť synchronizácie mozgu s rytmickými dejmi v určitých frekvenčných pásmach u detí s diagnózou dyslexie. Popri zhoršenom výkone v úlohách zameraných na fonologické uvedomovanie a prozodické vlastnosti reči, sa tieto problémy prejavujú aj pri vnímaní rytmu v hudbe a senzo-motorickej synchronizácii. V našej štúdii sme sa zamerali na deti s dyslexiou, ktorých materinským jazykom je slovenčina, s cieľom zistiť, či sa narušené vnímanie rytmu vyskytuje aj u dyslektikov hovoriacich slovanským jazykom. Výskumná vzorka pozostávala z 28 detí vo veku 10 až 15 rokov. Použité boli testy prevzaté zo zahraničných štúdií: test vnímania času nábehovej hrany a test vnímania hudobného rytmu. Výkon dyslektikov bol štatisticky signifikantne horší ako zdravých detí vo všetkých úlohách. Výsledky podporujú možnosť použitia hudby v skorej diagnostike a terapii dyslexie.

---

Jariabková, K., Špajdel, M., Papayová, M., Timárová, G. (2016). Dichotic listening in patients with temporal lobe epilepsy: preliminary analyses of preoperative and postoperative findings. The 25th International C.I.A.N.S. Conference 2016 and the 5. Congress of the Slovak Neuropsychiatric Society: Book of Abstracts. C.I.A.N.S., Slovenská neuropsychiatrická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu. p. 29.


Abstrakt:  Introduction: Processing of auditory stimuli may be impaired in temporal lobe epilepsy. To study the possible effects of temporal lobe surgery on auditory processing in patients with intractable mesial temporal lobe epilepsy a non-invasive dichotic listening
technique was used. Method: Eight right-handed adult patients who had undergone right-sided (n=3) or left-sided (n=5) anteromesial temporal resection participated in the study. A free recall dichotic listening paradigm, employing two verbal (consonant-vowel syllables
and meaningful monosyllabic words) and two nonverbal (environmental sounds and tone sequences) tasks, was administered to investigate overall performance and lateral asymmetry in auditory perception before and after temporal lobe surgery. Results: Preliminary analyses showed postoperative improvement in overall performance (all correct recalls of stimuli presented to the right and left ears) on both nonverbal tasks. As regards lateral asymmetry, postoperative changes in ear advantage are indicated in the performance on dichotic listening to meaningful monosyllabic words. Conclusion: The results suggest improvement or no changes in various postoperative overall dichotic listening performances. The performances on different types of verbal and nonverbal dichotic tasks indicate that auditory perception and processing can be also influenced by the acoustic, phonological, and semantic features of the perceived stimuli. Data from a larger sample of patients are necessary to allow more specific analyses with regard to the effect of side of operation on dichotic listening performance.

---

Javurkova A., Vondrackova D., Kozak J., Spajdel M., Raudenska J. (2016). Cognition in chronic nonmalignant pain patients under longterm opioid therapy. Journal of the International Neuropsychological Society, 22(s2), pp. 50. doi: 10.1017/S1355617716001181. /5-year Impact Factor=3,23/.

Abstract: Objective. Several cognitive-affective constructs have been identified as key targets for multidisciplinary pain treatment. The aim was to assess intensity of pain, depression, neuroticisms and cognitive domains in patients with chronic nonmalignant pain under chronic opioids treatment. Participants and methods. We included 57 pain patients (27 man, 22 women), with a mean age 56, mean FIQ=93, men years of education 13, mean time of opioids use of 6years (fentanyl-20, oxycodon-17, buprenorphin-9, hydromorphon-4, tapentadol-6, morfin-1). All subjects were examined with standard neuropsychological battery (WAIS-III, VF, AVLT, ROCFT, EFTT,GP), reaction time (Compact SR), measurement of pain intensity (VAS), fear of pain (FPQ-III), depression (BDI-II) and neuroticism (EPQ-R). Results. In the group of patients we found significant negative correlation between: pain intensity and verbal memory (learning and verbal delay recall AVLT) - stronger in women, depression and intellectual abilities (FIQ, VIQ, PIQ) - only in men, depression and visuospatial functions (ROCFT-copy , Blocks-WAIS-III), neuroticism and nonverbal memory (delay visual recall ROCFT). We found significant negative correlation between number of years on opioids and PIQ and day dose of opioids and fear of severe pain (FPQ-III). Linear regression model indicated that hight depression can significantly predict lower level of PIQ.  Conclusions. We found ifluence of gender on relation between pain intensity, depression, neuroticism and verbal/nonverbal memory, intellectual abilities and visuospatial functions as multifactorial consequences. These findings represent small step towards the clarification of complex associations between current depression, duration of opioids treatment and subjective cognitive complains among chronic nonmalignant pain patients. Pain and underlying depression can be addressed in multidisciplinary treated psychotherapy approach.

---

Kyselicová K., Belica I., Špajdel M., Jánošíková D., Navarová S., Vidošovičová M., Ostatníková D. (2018). Is 2nd to 4th Digit Ratio a Reliable Biomarker for Autism Spectrum Disorders? Journal of Cancer Science & Therapy : 2143rd of Conference Series LLC Ltd. - Roč. 10 (2018), s. 35-35. doi: 10.4172/1948-5956-C11-153

Abstract: The 2D:4D ratio (second to fourth digit ratio) is sexually dimorphic; males of different population studied so far, had lower 2D:4D than females. It is generally assumed that the sexual dimorphism is established during early prenatal development under the influence of sex hormones and the 2D:4D ratio is supposed to remain stable after early prenatal stages. Proponents of the „extreme male brain „theory suggested that an increased androgen exposure in utero may contribute to the development of autism spectrum disorders. The aim of our study was to test whether 2D:4D is sexually dimorphic, stable and a valid biomarker for autism.
Our results showed a significant difference (P = 0.0001) in the digit ratio of the right hand and sexual dimorphism in the expected direction – females (N = 86) had, on average, the ratio of 0.979 and males (N = 86) the ratio of 0.96 in Slovak adult population . This sexual dimorphism in 2D:4D ratio occurred even in children of the same population, in girls (N = 52) the average digit ratio was 0.957, while in boys (N = 56) the average digit ratio was 0.945. However, our findings also suggest that the 2D:4D ratio does not remain constant throughout the life span, but slowly increases in a stable manner during childhood. Very significant differences could be found in the digit ratio of Slovak boys and girls when compared to adults for both the right hand (P = 0.0031 boys, P < 0.0001 girls) and left hand (P = 0.0068 boys, P = 0.0177 girls). After testing whether this ratio correlates with the Autism quotient of adults diagnosed with Asperger’s syndrome, no correlation was assessed. Our study indicates that the 2D:4D ratio could not be a reliable biomarker for autism spectrum disorders. This study was supported by grant APVV 15-0045 and APVV 15-0085.

---
Navarová S., Jánošíková D., Špajdel M. (2018). Poruchy autistického spektra z pohľadu psychodiagnostiky kognitívnych schopností. In: J. Kotrlová (Ed.): Hodnoty a psychologie, Olomouc : Českomoravská psychologická společnost, s. 11 .

---

Kyselicová K., , Vidošovičová M., Filčíková D., Belica I., Špajdel M., Janšáková K., Neščáková E., Ostatníková D. (2019). New Perspectives on the Autism Quotient and 2nd to 4th Digit Ratio. In: 12th Autism-Europe International Congress: Abstract Book. Nice - France: Autism-Europe and Autisme France. p. 313
Recenzie a ostatné publikácie


Špajdel M. (2015.). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác (Recenzia). In: E. Naništová (ed.), Povedať životu áno... Bratislava: SILOE, s. 108. ISBN 978-80-970992-3-7. 

---

Špajdel M. (2015). Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní (Recenzia). In: E. Naništová (ed.), Povedať životu áno... Bratislava: SILOE, s. 109. ISBN 978-80-970992-3-7. 

---

Špajdel M. (2015). Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia emócií (Recenzia). In: E. Naništová (ed.), Povedať životu áno... Bratislava: SILOE, s. 110-111. ISBN 978-80-970992-3-7. 

---

Špajdel M. (2015). Kapitoly edukačnej psychológie : teória a aplikácie (Recenzia). In: E. Naništová (ed.), Povedať životu áno... Bratislava: SILOE, s. 112-113. ISBN 978-80-970992-3-7.

---

Špajdel M. (2012). Biologické koncepcie kriminality (Recenzia). Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Roč. 56, č. 6, s. 612.

---

Špajdel, M. (2006). Ovplyvňujú pohlavné hormóny kognitívne procesy? Quark, roč. 12, č. 5, s. 22.

---

Špajdel M. (2017).  Digitálna demencia (?). In M. Spajdel (Ed.). Acta Psychologica Tyrnaviensia 21. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 302-303. ISBN 978-83-8111-026-6.

---


Špajdel M. (2019). Rodičovstvo od počatia (recenzia). in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 285-286. ISBN 978-83-8111-151-5.

---

Špajdel M. (2019). Flow: Psychológia optimálneho prežívania (recenzia). in M. Špajdel (Ed.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23, Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 287-288. ISBN 978-83-8111-151-5.

---

Beran J., Špajdel M., Katzerová V., Holoušová A, Malyš J, Finger-Rousková J. (2020). Inosin pranobex v léčbě COVID-19. Profi-Medicína: odborné fórum pracovníků ve zdravotnictví, Praha: A 11 s.r.o., roč.5  č. 2020/22, str. 10-11. ISSN 2571-2527.

---

Kaiglová, A., Špajdelová, J., Kalistová, J., Špajdel, M. (2020). Využitie Caenorhabitis elegans pri skríningu onkologických ochorení. Newslab11(2): 83-84.
Najvýznamnejšie zahraničné citácie

Celkový počet citácií registrovaných v databázach Web of Science: 58, Scopus: 62, Scholar Google: 142


Filho, EM, Medeiros, EM, deMelo, DO, deCaravalho, LS, Bezerra, MM. (2008).  Level of Awareness and cortex Brain: Study Through cases of Stroke. Neurobiologia, 71(4), p. 45-51. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing. Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Durand-Rivera JA, Manzano-Martinez E, Gonzalez-Pine R.: Is cochlear processing involved in language disorders?. Revista de Neurologia, 48 (12) 2009, 639-644. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing. Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Westerhausen, R., Hugdahl, K. (2010). Cognitive Control of Auditory Laterality. In Kenneth Hugdahl, René Westerhausen (Eds.). The Two Halves of the Brain: Information Processing in the Cerebral Hemispheres.  The MIT Press, p. 469-498, ISBN 9780262014137. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky, I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Tervaniemi, M., Sannemann, Ch., Noyranen, M., Salonen, J., Pihko, E. (2011). Importance of the left auditory areas in chord discrimination in music experts as demonstrated by MEG. European Journal of

Neuroscience, 34, pp. 517-523. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing. Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Asenova, I.V. (2011). Professional training and brain lateralization: A comparative study of

mathematicians and artists. Voprosy Psikhologii, 3, p.113-121. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing. Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Lynn, Wanita L (2010). Dichotic listening among adults who stutter. University of Canterbury, Department of Communication Disorders. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Voyer, D. (2011). Sex differences in dichotic listening. Brain and Cognition, 76, p. 245-255. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Pualík K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Praha: Grada, 240 s. Citovaná práca (str.119):  Budáč, S., Špajdel, M. (2009). Medzipohlavné rozdiely v rozlišovani zrakových podnetov v závislosti od emocionálneho

preživania. In : Čechová a kol. (ed), Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii II. Bratislava: Stimul, s. 53.

---

Paulík, K. (2010). Osobnost a percepce záteže muži a ženami. Psychologie a její kontexty. vol. 1, no. 1, 71-84. ISSN 1803-9278. Citovaná práca:  Budáč, S., Špajdel, M. (2009). Medzipohlavné rozdiely v rozlišovani zrakových podnetov v závislosti od emocionálneho preživania. In : Čechová a kol. (ed), Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácii II. Bratislava: Stimul, s. 53.

---

Geier, D.A., Kern, J.K, King, P.G., Sykes, L.K., Geier, M.R. (2012). An evaluation of the role and treatment of elevated male hormones in autism spectrum disorders. Acta Neurobiol Exp 2012, 72, pp. 1–17. Citovaná práca: Krajmer P., Špajdel M., Kubranská A., Ostatníková D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum population. Bratisl Lek Listy 112: 377–379.

---

Hönekopp, J. (2012). Digit Ratio 2D:4D in Relation to Autism Spectrum Disorders,

Empathizing, and Systemizing: A Quantitative Review. Autism Research, 5(4), pp. 221-230. Citovaná práca: Krajmer P., Špajdel M., Kubranská A., Ostatníková D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum population. Bratisl Lek Listy 112: 377–379.

---

Mularzuk M., Czajka N., Ratyńska J., Szkiełkowska A. (2012). The analysis of the auditory attention and hearing lateralization of pupils who received Tomatis therapy. Nowa Audiofonologia 1(3), p. 67-73. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Funda AKSU, Burak BAYKARA, Canem ERGİN, Candan ARMAN (2013). Phenotypic Features in Autistic Individuals: The Finger Length Ratio (2D:4D), Hair Whorl, and Hand Dominance. Turkish Journal of Psychiatry, 24(2), p. 94-100. Citovaná práca: Krajmer P., Špajdel M., Kubranská A., Ostatníková D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum population. Bratisl Lek Listy 112: 377–379.

---

DURAND-RIVERA, A. - MANZANO-MARTINEZ, E. - CEBALLOS-REYES, G. A potential "tuning" role for the outer hair cells in children with language disorders. In Frontiers in bioscience (Elite edition), ISSN 1945-0494, 2013, vol. 5, p. 684-696, Scopus. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

ASENOVA, I. Sravnitelno dichotično izsledvane na verbalnata percepcia pri subjekti s različna stepen na vladejene na čuždi jezici. In Sbornik naučni dokladi : VI nacionalen kongres po psichologia. Bulgarsko spisanie po psichologia, ISSN 0861-7813, 2011, broj 3-4, s. 12-17. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

JARIABKOVÁ, K. Verbal-manual dual tasks interference in two neurodevelopmental disorders. In ACTIVITAS NERVOSA SUPERIOR REDIVIVA, 2012, vol. 54, no. 2, p.84. Citovaná práca: ŠPAJDEL, Marián - RIEČANSKÝ, Igor. The effect of visual attention shifts on dichotic listening. In Activitas Nervosa Superior Rediviva: the official journal of the CIANS Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris, 2011, vol. 53, no. 3, p. 148. ISSN 1337-933X.

---

Teatero, M.L., Netley, CH. (2013). A critical review of the research on the Extreme Male Brain Theory and Digit Ratio (2D:4D). J Autism Dev Disord, vol. 43, p. 2664-2676. Citovaná práca: Krajmer, P., Špajdel, M., Celec, P., & Ostatnı´kova´, D. (2011). Relationship between salivary testosterone levels and empathizing/systemizing in Slovak boys with Asperger syndrome. Studia Psychologica, 53, 293–305.

---

Teatero, M.L., Netley, CH. (2013). A critical review of the research on the Extreme Male Brain Theory and Digit Ratio (2D:4D). J Autism Dev Disord, vol. 43, p. 2664-2676. Citovaná práca: Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranska, A., & Ostatnikova, D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum disorder population. Bratisl Lek Listy, 112, 377–379.

---

Taylor, S.A. (2013). Affect and marketing stimuli in consumer loyalty decisions to automobile insurers. Journal of Financial Services Marketing 18, p. 4-16. Citovaná práca: Jurásová, K., Špajdel, M. (2011). The role of regret in rational decision making. Studia Psychologica, 53(2), p. 169-174.

---

Tan L., Dienes Z., Jansari A., Goh S. (2014). Effect of mindfulness meditation od brain-computer interface performance. Consciousness and Cognition, 23 (2014), p. 12-21. Citovaná práca: Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Anderson G., Maes M. (2014). Redox regulation an the autistic spectrum: Role of tryptophan catabolites, immuno-inflammation, autoimmunity and the amygdala. Current Neuropharmacology, vol. 12(2): p.148-67. Citovaná práca: Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranska, A., & Ostatnikova, D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum disorder population. Bratisl Lek Listy, 112, 377–379.

---

Vanegas S. (2015). Investigating distinct and related contributions of Weak Central Coherence, Executive Dysfunction, and Systemizing theories to the cognitive profiles of children with Autism Spectrum Disorders and typically developing children. Research in Autism Spectrum Disorders (Impact Factor: 2.96). 03/2015; 11:77-92. Citovaná práca: Krajmer, P., Špajdel, M., Celec, P., & Ostatnı´kova´, D. (2011). Relationship between salivary testosterone levels and empathizing/systemizing in Slovak boys with Asperger syndrome. Studia Psychologica, 53, 293–305.

---

Tervaniemi, M. (2014). Hemispheric Asymmetry. In W.F. Thompson (Ed.). (2014). Music in the social and behavioral sciences: An encyclopedia. (Vol. 1, p.550). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781452283012. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

EL-BAZ, F. - HAMZA, R.T. - AYAD, M.S.E. - Mahmoud, N.H. Hyperandrogenemia in male autistic children and adolescents: Relation to disease severity. In INTERNATIONAL JOURNAL OF ADOLESCENT MEDICINE AND HEALTH, 2014, vol. 26, no. 1, pp. 79-84. SCOPUS. Citovaná práca: Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranska, A., & Ostatnikova, D. (2011). 2D:4D finger ratio in Slovak autism spectrum disorder population. Bratisl Lek Listy, 112, 377–379.

---

RUSSELL-SMITH, S.N. - BAYLISS, D.M. - MAYBERY, M.T. - TOMKINSON, R.L. Are the Autism and Positive Schizotypy Spectra Diametrically Opposed in Empathizing and Systemizing?. In JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS. ISSN 0162-3257, MAR 2013, vol. 43, no. 3, p. 695-706., WOS. Citovaná práca: KRAJMER, Peter - JÁNOŠÍKOVÁ, Daniela - ŠPAJDEL, Marián - OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Empathizing, systemizing, intuitive physics and folk psychology in boys with Asperger syndrome. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, vol. 52, no. 1, p. 57-61. ISSN 1337-933X.

---

BLACK, J.E. - Barnes, J.L. The effects of reading material on social and non-social cognition. In POETICS, 2015, vol. 52, pp. 32-43., SCOPUS. Citovaná práca: KRAJMER, Peter - JÁNOŠÍKOVÁ, Daniela - ŠPAJDEL, Marián - OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Empathizing, systemizing, intuitive physics and folk psychology in boys with Asperger syndrome. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, vol. 52, no. 1, p. 57-61. ISSN 1337-933X.

---

Ahmed S.R., Newman A.S., O'Daly J et al. (2017). Inosine Acedoben Dimepranol promotes an early and sustained increase in the natural killer cell component of circulating lymphocytes: A clinical trial supporting anti-viral indications. International Immunopharmacology, vol.42, p.108–114. doi: 10.1016/j.intimp.2016.11.023 /IF=2,75/. Citovaná práca: Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infectious Diseases, 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.

---

VASUKI, Pragati Rao Mandikal - SHARMA, Mridula - DEMUTH, Katherine - ARCIULI, Joanne. Musicians' edge: A comparison of auditory processing, cognitive abilities and statistical learning. In HEARING RESEARCH. ISSN 0378-5955, 2016, vol. 342, no., pp. 112-123., WOS. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

Michelini, Yanina, Acuña, Ignacio, & Godoy, Juan Carlos. (2015). Características de la experiencia emocional inducida mediante fragmentos de películas en una muestra de jóvenes argentinos. Interdisciplinaria, 32(2), 367-382. SCOPUS.
Citovaná práca: Jurásová K., Špajdel M. (2013). Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (3), p.135-140.

---

SEBASTIANI, L. - CASTELLANI, E. Long lasting musical training modifies language processing: a Dichotic Fused Word Test study. In ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE. ISSN 0003-9829, 2016, vol. 154, no. 2-3, pp. 59-67., WOS. Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality , 12 , 487 – 499.

---

MAJAK, J. - SLIWINSKA-KOWALSKA, M. Does musical training enhance auditory processing test performance in normal hearing adults? In Otorynolaryngologia. 2016, tom 15, no. 4, p. 165-172. /3.1/ Citovaná práca:  Špajdel , M. , Jariabkova , K. , Riecansky , I. ( 2007 ). The influence of musical experience on lateralisation of auditory processing . Laterality, 12 , 487 – 499.

---

Gillberg Chl, Fernell E., Kočovská E., Minis H, Bourgeron T., Thompson L and Allely C.S. (2017). The role of cholestrol metabolism and various steroid abnormalities in autism spectrum disorders: A hypothesis paper. Autism Research (10), pp. 1022-1044. Citovaná práca: KRAJMER, Peter - JÁNOŠÍKOVÁ, Daniela - ŠPAJDEL, Marián - OSTATNÍKOVÁ, Daniela. Empathizing, systemizing, intuitive physics and folk psychology in boys with Asperger syndrome. In Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2010, vol. 52, no. 1, p. 57-61. ISSN 1337-933X.

Účasť na riešení vedeckovýskumných úloh


VEGA č. 1/0083/15:Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových heimsfér. hlavný riešiteľ Marián Špajdel, roky riešenia: 2015-2017 

---

VEGA č. 2/0023/10 (2010-2012): Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti. Hlavný riešiteľ: MUDr. Igor Riečanský, PhD.

---

APVV-0254-11 (2012-2015): Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdiscipoinárnych zrkadlách. Hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD., MSc.

---

VEGA 2/0080/13: Vplyv genetickej kontroly tvorby oxidu dusnatého a spätného vychytávania dopamínu na senzoricko-motorické vrátkovanie u človeka, doba riešenia: 1.1.2013-31.12.2015, hlavný riešiteľ: Igor Riečanský

---

No.155981–LLP–1–2009–UK–ERASMUS–ENWA (2010-2012): EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching.

---

VEGA č. 1/3641/06 (2006-2008): Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti. Hlavný riešiteľ : Andreánska Viera,PhDr.,CSc.

---

VEGA č.1/0177/08 (2008-2010): Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intevencie v systéme poradenských služieb „Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy. Hlavný riešiteľ: Schusterová Iveta, Mgr., PhD.

---

VEGA č. 2/0160/09 (2009-2011): Riadenie pohybov očí: behaviorálne a elektrofyziologické markery normálnej a patologickej funkcie. Hlavný riešiteľ: Fedor Jagla, MD, PhD.