Veda a výskum‎ > ‎Moje publikácie‎ > ‎

Medzipohlavné rozdiely v kognícii a funkčnej asymetrii mozgových hemisfér
Počet strán: 132
Vydavateľ: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Rok vydania: 2016

Z recenzentského posudku PhDr. Kataríny Jariabkovej, PhD.:


Monografia Mariána Špajdela predstavuje významný príspevok k bádaniu medzipohlavných rozdielov v kognitívnych schopnostiach a funkčnej asymetrii mozgových hemisfér z neuropsychobiologickej perspektivy.

Práca je členená do šiestich kapitol, v ktorých sa autor zameriava na medzipohlavné a individuálne rozdiely v kognitívnych funkciách a funkčnej asymetrii hemisfér ako dôsledku prenatálnych i aktuálnych hladín pohlavných hormónov, venuje sa vekovým zmenám vo funkčnej asymetrii hemisfér, taktiež zmenám vplyvom hudobnej skúsenosti a zaoberá sa metódami skúmania funkčnej asymetrie hemisfér a stanovenia prenatálnych hladín testosterónu.

Uvedené tematické okruhy naznačujú šírku a zložitosť problematiky. Každá kapitola obsahuje prehľadne uvedený a erudovane komentovaný súčasný stav poznatkov. Ťažiskom monografie sú však vlastné výskumy autora a jeho spolupracovníkov, v ktorých pristupovali k výskumným otázkam z rozličných aspektov. Výskumy sa zameriavali na neverbálne i verbálne kognitívne schopnosti mužov a žien celkovo, z hľadiska lateralizácie výkonov aj z hľadiska hladín pohlavných hormónov, pričom boli analyzované ich vzájomné koreláty či interakcie. Detailnejšie analýzy a diskusie o možných mechanizmoch v pozadí skúmaných javov umožnilo výskumné uplatnenie viacerých metód, zvlášť rozličných variantov metodík lateralizovanej prezentácie zrakových a sluchových podnetov, kde je zreteľný tvorivý vklad autora monografie. V závere knihy sa autor sústreďuje na perspektívy budúceho výskumu  problematiky. Vychádzajúc z analýzy doterajších poznatkov a skúseností akcentuje dôležitosť metodológie výskumov a načrtáva prístupy k interdisciplinárnemu skúmaniu, ktoré by umožnili dosahovať valídne vedecké zistenia.

Monografia prináša cenné originálne poznatky základnovýskumného charakteru, rozvíja a obohacuje súčasné poznanie problematiky v rovine nástrojov skúmania aj v rovine poznatkov. Práca spĺňa atribúty kvalitnej vedeckej publikácie.