doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Vysokoškolský pedagóg a výskumník, vedúci Katedry psychológie na FF TU. Zameriavam sa na všeobecnú psychológiu, kognitívnu neurovedu a štatistiku. Mám bohaté skúsenosti v oblasti metodológie a bioštatistiky. Som autor troch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie a 60-tich vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí.

Pracovné pôsobenie

 • 2006-doteraz: Katedra psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, pozícia: vedúci Katedry psychológie

 • 2006-2016: Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, pozícia: vedecký pracovník

 • 2011-2015: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity - externý pedagóg (Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedra ošetrovateľstva)


Ocenenia

 • naša výskumná štúdia bola v Českej republike ocenená "Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnicví" ako najlepšia publikácia za rok 2016 v kategórii interné a teoretické odbory (Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). "Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study". BMC Infectious Diseases 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.)

Členstvá v akademických orgánoch a radách

 • hlavný editor vedeckého periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia

 • predseda komisie pre rigorózne konania v odbore Psychológia na FF TU

 • člen Atestačnej komisie pre vedeckých zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied SAV

 • člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

 • člen redakčnej rady časopisu Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration (2015-20017)

 • člen Rady pre kvalitu FF TU

 • člen Edičnej rady FF TU

 • člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium "Všeobecná a experimentálna psychológia" na FF TU

 • člen Akademického senátu FF TU (podpredseda Akademického senátu FF TU 2014-2018)

Vzdelanie

 • 2017 - habilitácia v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

 • 2011 - PhDr. v odbore Psychológia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

 • 2007 - PhD. v odbore Psychológia, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita

 • 2004 - Mgr. v odbore Psychológia, Fakulta humanistiky, Trnavská univerzita