PhDr. Marián Špajdel, PhD.
  • Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity (pozícia: vedúci katedry)
  • Laboratórium kognitívnej neurovedy, Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied  (pozícia: vedecký pracovník)

Zameriavam sa na fungovanie mozgu vo vzťahu k prežívaniu a správaniu človeka. V
yučujem štatistiku a všeobecnú psychológiu. Mám bohaté skúsenosti v oblasti bioštatistiky pre psychologické/medicínske výskumy a klinické štúdie.