Veda a výskum‎ > ‎

Pedagogická činnosť

Vyučované kurzy na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

Bc. stupeň v odbore Psychológia:

 • Všeobecná psychológia I
 • Všeobecná psychológia II 

PhD. stupeň v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia:

 • Prístrojové metódy v psychologickom výskume
 • Aktuálne otázky kognitívnej psychológie
 • Experimentálne trendy v psychológii

V minulosti som vyučoval kurzy:
Štatistika I,
Štatistika II, Neuropsychológia, Neuropsychologická rehabilitácia kognitívnych funkcií (odbor Psychológia na FF TU), Základy psychológie (odbor Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity), Všeobecná psychológia (odbor Ošetrovateľstvo, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity), Klinická psychológia (odbor Ošetrovateľstvo, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity)


"Vzdelávanie je proces, počas ktorého sa zo stavu suverénnej nevedomosti
dostávame do stavu hĺbavej neistoty."
Konzultácie záverečných prác

Ak máte záujem o konzultáciu svojej záverečnej práce pod mojím vedením, pošlite mi vyplnenú žiadosť o konzultáciu záverečnej práce (tlačivo nájdete na konci tejto stránky). 
Diplomové a bakalárske práce realizované pod mojim vedením

Kognitívna neuropsychológia

 • Sluchovopercepčná lateralita pri vývinovej dyslexii
 • Sluchovopercepčná lateralita vo vzťahu s vybranými kognitívnymi funkciami u hudobníkov a nehudobníkov
 • Lateralita a bimanuálna koordinácia u detí mladšieho školského veku
 • Neurofyziologické účinky meditácie súvisiace s pozornosťou a emóciami
 • Vzťah testov typu "ceruzka-papier" s vybranými úlohami programu NEUROP 2
 • Vplyv hudobnej skúsenosti na lateralizované spracovanie zrakových podnetov
 • Kognitívny deficit u pacientov s depresiou
 • Vplyv emocionálneho nabudenia na celkovú výkonnosť CNS
 • Binaurálna audio-stimulácia a jej vplyv na zmenu stavu vedomia
 • Súvislosti medzi parkinsonovou chorobou, religiozitou a spiritualitou
 • Neuro-lingvistické programovanie
 • Prenatálny testosterón a tvorivosť: psychologické súvislosti medzi pomerom prstov a divergentným myslením
 • Neurokognitívne aspekty selektívnej pozornosti
 • Neuropsychologická rehabilitácia kognitívnych funkcií pri traumatickom poškodení mozgu
 • Medzipohlavné rozdiely v mentálnej rotácii a verbálnej fluencii
 • Kvalitatívna analýza deficitov exekutívnych funkcií u pacientov s traumatickým poškodením mozgu rôznej závažnosti
 • Romantická láska a vybrané determinanty jej možného trvalejšieho zotrvania v kontexte neuropsychického výskumu
 • Vplyv hudobnej skúsenosti na sluchovopercepčnú lateralitu mozgu u 11 až 13 - ročných detí
 • Synestézia: genetický základ a prevalencia
 • Medzipohlavné rozdiely v kognitívnych funkciách v súvislosti s prenatálnym testosterónom
 • Efekt sémantického primingu počas dichotickej stimulácie


 Zrakové a sluchové vnímanie, psychológia umenia

 • Psychologické aspekty vnímania a hodnotenia fotografického obrazu
 • Prezentácia identity prostredníctvom fotografie
 • Vplyv negatívneho emocionálneho stavu na estetické hodnotenie fotografií
 • Percepcia tváre z fotografie
 • Podprahové vnímanie - Sémantický priming slovných a obrazových podnetov v úlohách sémantickej kategorizácie
 • Preferencia vlastnej rasy pri rekognícii tváre : Kognitívny vplyv placeba alkoholu
 • Vplyv rôznych typov hudobného pozadia na zapamätávanie v závislosti od senzitivity na hluk a päťfaktorového modelu osobnosti
 • Vplyv hudby na prežívanie a správanie recipienta
 • Psychologické aspekty pôsobenia audiovizuálnych vídžejingových predstavení na percipienta
 • Atraktivita žien z perspektívy evolučnej psychológie
 • Vzťah hudobných preferencií a osobnostných čŕt
 • Detekcia a identifikácia zvieracích objektov v prírodných scenériách

 

Psychologické aspekty hrania počítačových hier, internet a sociálne siete

 • Virtuálna realita a jej vplyv na človeka
 • Psychické črty hráčov on-line role-playing hier
 • Aspekty identity hráčov rolových hier typu LARP
 • Máte novú žiadosť o priateľstvo: Akceptovanie žiadostí o priateľstvo od neznámych používateľov na Facebook-u na základe ich osobnosti a pohlavia
 • Agresivita a lokalizácia kontroly vo vzťahu k hraniu počítačových hier
 • Pozitívne aspekty hrania massively multiplayer online role-playing hier v súvislosti s osobnostnými vlastnosťami a motiváciou hráča
 • Používanie Facebook-u vo vzťahu k teórii sociálneho kapitálu online, pohlaviu a vybraným aspektom osobnosti medzi slovenskými a zahraničnými vysokoškolskými študentami
 • Baženie a jeho psychofyziologické koreláty u patologických hráčov
 • Sociálna dynamika hráčskych skupín vo virtuálnych svetoch


Rôzne témy

 • Klamstvo a jeho odhaľovanie prostredníctvom neverbálnej komunikácie
 • Stimulačný efekt kofeínu vo vzťahu k psychickým funkciám
 • Súvislosti medzi racionálnym rozhodovaním a ľútosťou po rozhodnutí
 • Syndróm vyhorenia u psychológov vo vzťahu k zvládacím stratégiám a k životnej zmysluplnosti
 • Psychologické aspekty nezamestnanosti u mladých dospelých
 • Štúdium psychológie na Slovensku a presvedčenia študentov o psychológii a profesii psychológa
 • Individuálne rozdiely vo vytváraní falošných spomienok z hľadiska päťfaktorového modelu osobnosti
 • Vplyv stresu na imunitný systém
 • Osobnostné koreláty reakčného času a jeho zmena v súvislosti s negatívnymi emočnými stavmi v šermiarskom sparingu
 • Spánková deprivácia - problém súčasnosti : Vplyv spánkového deficitu na zdravie a kognitívny výkon človeka
 • Vzťah emócií, stresu a kožných alergických reakcií
 • Vzťah neuroticizmu, svedomitosti a výkonnosti pamäti v záťažových situáciach u adolescentov
 • Vzťah atopickej dermatitídy a IQ
 • Kvalita života, depresivita a úzkosť u pacientov s vybranými dermatologickými ochoreniami
 • Pôsobenie hluku v okolí domáceho prostredia na psychiku človeka
 • Vplyv stresu na hodnotu glykémie v nepatickej a diabetickej populácii


ĉ
Marian Spajdel,
29. 11. 2015, 15:05